Ikšķiles Tautas sapulcei 2019. gada 16. aprīlī

  1. Par valsts mērķi

Ikšķile aug, bet Latvija mirst. Izmirst jau trešo gadu desmitu. Vai Latvijas valsts pilda savu pamatuzdevumu?

Latvijas Republikas Saeima 2014. gadā  Satversmei  pievienoja Preambulu, kas sākas ar vārdiem:

“… Latvijas valsts ir izveidota, … lai garantētu latviešu nācijas, pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, ….”

Valsts ir tautas izvēlēts un izveidots līdzeklis tautas pastāvēšanas nodrošināšanai. Kā cilvēkam mētelis – siltuma nodrošināšanai.

Ikdienā mūs maldina ar vārdiem “valsts intereses”. Valstij kā līdzeklim, kas ir izveidots noteikta uzdevuma veikšanai, nav un nevar būt savu interešu attiecībā pret savu saimnieku, savu dibinātāju. Tāpat kā mēs nekad neņemam vērā mēteļa intereses. Jā, mēs mēteli lietojam saudzīgi, kopjam, velkam pareizajā sezonā. Mums mētelis var kļūt “mīļš”, bet tas mums tik un tā ir tikai apģērbs. Ja kļūst karsti, mēs to novelkam.

Līdzīgi ir ar valsts vai pašvaldību iekārtojumu – mēs kā saimnieki varam to mainīt! Tomēr tas ir mūsu, mēteļa saimnieka, nevis mēteļa lēmums, kad mēteli uzvilkt, novilkt, lāpīt, pāršūt. Ja vien neesam nokrituši tik zemu, ka ļaujam, lai kāda atsevišķa persona vai grupa  pasludina “Es esmu valsts!”

Aiz “valsts interesēm” bieži maskējas cilvēki, kuri skaidri zina, ka viņu pašlabuma vai maldu mērķi tautai nav pieņemami, tādēļ to sasniegšana tiek maskēta. Tādēļ mums, tautai, katru reizi, kad tiek lietots formulējums “valsts intereses”, kategoriski jāpieprasa skaidrojums, kā piedāvātais risinājums “valsts interešu” vārdā atbilst tautas interesēm.

Un tā ir rakstīts Satversmes preambulā:

“Latvijas valsts ir izveidota, … , lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem,…”

Ikšķiles novads nodrošina Latvijas tautas pieaugumu, attīsta latviešu valodu un kultūru. Ikšķiles novads kā viena no Latvijas valsts šūnām pilnībā atbilst Satversmē deklarētajam valsts mērķim.

Mēs nākam kopā Ikšķilē, lai valsts un pašvaldības lēmumus, lai tieši ATR vērtētu atbilstoši Satversmē noteiktajam valsts uzdevumam – latviešu tautas pastāvēšanas nodrošināšanai.

Ja ATR prasa likvidēt Ikšķiles novadu, tad mēs, Ikšķiles iedzīvotāji, prasām, lai tiktu sniegts pamatojums un galvojums, ka tieši tā tiks pildīts Satversmes preambulā noteiktais, tiks veicināts latviešu tautas pieaugums kā Ikšķiles novadā, tā arī Latvijā kopumā.

 

  1. Par suverēno varu

Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus.

Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos.

Manas saknes, es jūtu, tās neaug kā nākas,

Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst. (A. Ritmanis)

 

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā Latvijas Republikas Satversmes 2. pantā rakstīts:

“Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.”

 

Kas ir vara? Tā ir

sevis apzināšanās par varas avotu,

spēja nospraust varas pielietojuma mērķi,

spēja iegūt, radīt un vadīt mērķa sasniegšanai nepieciešamos resursus,

spēja nosargāt ar mērķa sasniegšanu iegūtos labumus.

Satversmē rakstīts, ka vara pieder tautai. Satversmē nav atrunu par to, ka kāda daļa varas pieder ierēdņiem vai ministrijām, valdībai vai Saeimai, valstij vai starptautiskai organizācijai. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Tomēr vara nekad nevienam netiek dāvāta. Nejaukt ar varas ilūziju, ko sniedz “demokrātija televizorā”! Īsta vara ir jāņem pašiem! Tā varu ņem vadonis pār cilti, karalis pār valsti. Tāpat tautai ir pašai jāņem, jātur un ik pa laikam jāatjauno sava vara, lai būtu spēkā deklarētais, ka vara pieder tautai. Ja tauta savu pienākumu turēt savu varu neapzinās, tā no suverēna lomas nonāk vasaļa lomā, kas neizslēdz krišanu arī beztiesīga verga statusā.

Mēs šodien esam sanākuši, jo mums atklāti ir pateikuši, ka mums vara lemt par sevi un savu teritoriju ir atņemta. Lai arī Satversmes tiesa 2009. gada reformu atzinusi par likumīgu, tas tad un tagad ir Satversmes pārkāpums pēc būtības. Tautai ir nozagta, tauta ir pazaudējusi daļu no savas suverēnās varas, kas pēc būtības ne ar ko nevar tikt ierobežota. Protams, ja vien tauta ar klusēšanu šo savas suverēnā varas zaudēšanu nepadara par likumīgu.

 Mēs nākam kopā Ikšķilē, lai apzinātos sevi kā Latvijas valsts varas īpašniekus, un apzinātu tās vērtības un vajadzības, kuras vēlamies piedāvāt savai kopienai un savai tautai par mērķi.

 Mēs, tauta, varam prasīt visu, ko uzskatām par labu esam. “Pakalpojumu grozs” ir tikai plānošanas līdzeklis. Mēs varam brīvi izteikt savas idejas, un mēs esam gatavi tās saprātīgi apspriest ar tiem, kam ir uzticēts mūsu nosauktās idejas realizēt. Pats galvenais, lai atkal nesajaucam – kurš saimnieks, kurš darbinieks.

 

  1. Par Tautas un Zemes sapulci

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,

Visai latviešu tautai,

Saved to mājās pie Daugavas krastiem,

Saved to mājās. (A. Ritmanis)

 

Latvijas Republikas Saeima 2014. gadā  Satversmei  pievienoja Preambulu, kurā par valsts iekārtu teikts:

“Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā (Latvijas tauta) nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.”

 

Nozīmīgi jautājumi tiek lemti sapulcē. Speciālā Sapulcē. Nedrīkst par tautas nobalsotu uzskatīt punktu, kas dažādos veidos starp daudziem citiem punktiem iekļauts partiju priekšvēlēšanu programmās. Ministrs Pūce televīzijā paziņo, ka tauta ar savu balsojumu par viņa un pārējo partiju kandidatūrām Saeimai esot nobalsojusi arī par administratīvi teritoriālo reformu formātā, kas uz vēlēšanām nemaz nebija publiski izziņots. Tā ir manipulācija!

Vēl vakar ministrs Pūce radio intervijā skaidro, ka neviena iedzīvotāja, neviena deputāta viedoklim nav nozīmes, ka lemšot eksperti. Eksperti, kuriem nav tautas mandāta. Tā ir varas uzurpēšana!

Ministrs Pūce pareizi konstatējis, ka iepriekšējā reforma ir bijusi politiķu savtīgo interešu izraisīts brāķis, bet vai tādēļ šobrīd tādā pašā veidā jātaisa jauna reforma, kas praktiski atjauno pirmsreformas dalījumu, tikai ar mazāku tautas pārstāvniecību uz vietām. Ministrs Pūce laikam nav dzirdējis teicienu, ka divreiz vienā upē iekāpt nevar.

Vēl viena būtiska lieta, kādēļ valsts zaudē uzticību tautas acīs, ir tā, ka valsts nespēj pildīt lēmumus, kurus pati pieņem. Pēc 2009. gada ATR redzam to, ka valsts ilgstoši nerīkojas saskaņā ar likumu un neapvieno mazos novadus, kas neatbilst spēkā esošajam likumam. Tā vietā, lai izpildītu savus tiešos darba pienākumus – nodrošinātu likumu izpildi, vara nodarbojas ar desmit gados tik tikko izveidojušos jauno novadu infrastruktūras graušanas plānošanu. Vēl tikko mēs piedzīvojām OIK atcelšanas bēdīgo izgāšanos, lai arī to praktiski visas partijas solīja. Tautai ir jāceļas un jāsaka – pietiek cirka, laiks darbam!

Mēs esam sanākuši, lai kā suverēns, kam pieder vara šajā valsts daļā, formulētu savu gribu par novadu. Vienlaicīgi mēs sevi apzināmies arī kā visas Latvijas tautas daļu. Mēs saprotam, ka ir jāsaskaņo visas tautas intereses.

Mums vajag ierosināt Latvijas Tautas un Zemes attīstības sapulci.

 

Sapulci, kas brīva no politiskās rutīnas un tirgus.

Uz šādu sapulci tiktu vēlēti cilvēki, kuri skaidri deklarē savu skatu tieši Latvijas tautas un teritorijas attīstības jautājumā, skatot kopumā ATR un NAP. Tiem nav jābūt esošās sistēmas ekspertiem. Tiem jābūt cilvēkiem ar ticību, vīziju, veselo saprātu un brīvu gribu.

Tāda īpaša sapulce nepieciešama tādēļ, lai mēs, tauta kā suverēns, ar savu balsojumu pēc iespējas precīzāk izteiktu savu gribu šajā jautājumā. Mums vajag TZS, lai atjaunotu savu suverēna statusu gan savas “elites” acīs, gan pasaules tautu priekšā.

 

Rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt:

Cīņā iet ir brīvu vīru daļa,

Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa,

Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa

Augšup celtu visu savu tautu.

(Sprediķis Piņķu baznīcā, Mūžības skartie. Aleksandrs Čaks)

 

Dievs, svētī Latviju!

 

A.Doveiks. Ikšķile. 2019.04.16

 

Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas priekšlikumi

Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas priekšlikumi iesniegti atkārtotā sabiedriskās apspriešanas sapulcē 2013. gada 11. martā plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē, Strēlnieku ielā 10.
ovāls

Skolas, Peldu, Birzes ielas divu virzienu un divu stāvlaukumu saslēguma risinājums – ovāls ar lokveida kustību.

Risināmā problēma Ikšķiles centrā:
– četru ielu savienošana situācijā, kad to asis nesaiet vienā punktā, nepieļaujot būtisku kustības ierobežošanu no/uz katru no virzieniem,
– augstas intensitātes kustības stāvlaukuma pieslēgšana, nodrošinot tā ērtu lietošanu braucējiem no/uz visiem virzieniem,
– jānodrošina visaugstākā iespējamā drošība gājējiem un velobraucējiem.

Problēmas risinājums – ovāls ar lokveida kustību.
– tiek nodrošināta visu četru ielu vienlīdzīga iebraukšana/izbraukšana,
– stāvlaukumu pie skolas var pieslēgt tieši ovālam,
– rodas iespēja kā pastāvīgu stāvlaukumu lietot laukumu pretī pasta ēkai,
– tiek nodrošināta saprotama un droša gājēju kustība, jo katrā šķērsojamā brauktuves daļā ir vienvirziena kustība.

Risinājuma varianti
Ovālu var izvietot uz Birzes ielas ass, konservējot esošo telpas uztveri. Šajā gadījumā Peldu ielas pieslēgums nedaudz atvirzās no laukuma malas. Vienlaicīgi šajā gadījumā saglabājas pietiekami liels lietus ūdeņu savākšanas baseins (dīķis).
Ovālu var sagriezt Peldu ielas virzienā, novirzot no Birzes ielas ass. Tas varētu būt arī atbilstošāk laukuma asimetriskajai formai. Šajā gadījumā Peldu iela maksimāli pietuvinās teritorijas malai. Birzes ielai virzienā uz ovālu veidojas neliels kreisais pagrieziens. Tas no kustības drošības viedokļa vērtējams pozitīvi, jo spiež samazināt ātrumu pirms ovāla. Samazinās lietus ūdeņu savākšanas baseins (dīķis).
Abos variantos Skolas un Birzes ielu, kā arī stāvlaukumu pieslēgumiem nav būtiskas izmaiņas.

Gājēju drošība uz Peldu ielas Lībiešu ielas – skolas kvartāla virzienā.
Problēma:
Gājēju kustība virzienā Lībiešu iela – skolas kvartāls piedāvātajā projekta variantā ir nedroša, bet visi iespējamie viena līmeņa varianti ir neērti visām iesaistītajām pusēm.
Risinājums:
Peldu ielas iegremdēšana posmā no Birzes ielas līdz estrādes iebrauktuvei vai tālāk un gājēju tilta izveidošana uz Lībiešu ielas ass. Lībiešu ielas brauktuve vairs nav savienota ar Peldu ielu.
Ieguvumi:
Drošība! Strūklakai un laukuma pulkstenim līdzvērtīgs vides objekts. Iegremdētā Peldu iela radīs mazāk trokšņa jaunajā laukumā un estrādē.
Trūkumi:
Pagaidām nezināma izmaksu atšķirība.

Laukuma līmeņa izlīdzināšana
Pašlaik plānots laukums ar slīpu virsmu (5 grādi vai procenti?). Tas saistīts ar divu ēku ieeju līmeņiem – skola un kultūras nams. Tomēr slīpais risinājums nav nekāds risinājums, ir tikai esošās ielas profila kopija!! Tai pašā laikā jau tagad laukumā ir terases ar uzbērumiem. Pie skolas – jaunā korpusa vidusdaļā un pretī kultūras nama vecajai ieejai uz Strēlnieku ielas pusi.
Jāveido taisns laukums, ar terasi pie kultūras nama.
Tieši šis, pie kultūras nama esošās terases augstums jāņem par pamatu, un jāizveido terase arī kultūras nama priekšā. Tad pārējo laukuma līmeni, augšdaļā nedaudz samazinot (vairāk – norokot tagadējo ielas profilu), bet lejasdaļā nedaudz paaugstinot, var iegūt laukumu ar praktiski nemanāmām ūdens noteces slīpuma virsmām. Līmenis – tuvu līmenim pie skolas ieejas.

Par laukuma risinājumā piedāvātajām betona atbalsta sienām
Laukuma līmeņu atšķirība nav liela – tikai 3 m. Neatkarīgi no tā, vai laukuma līmeni augšējā daļā samazina vai saglabā „slīpo grīdu”, lejas daļā atbalsta sienas nav nepieciešamas.
Līmeņu atšķirību var nodrošināt ar slīpiem uzbērumiem (skanstīm), nepieciešamības gadījumā nostiprinot augsni ar atbilstošām struktūrām (Rīgas kanāla malas). Lai zāle netiktu izbradāta, skanstes augšējā daļā jāveido uzbērumi (līdz 0,5 m) un jāizvieto vides objekti (soliņi u.c.), kas apmeklētājus pagriež uz laukuma iekšpusi. Un protams, jāplāno vide tā, lai slīpās vietas nebūtu dabisko gājēju ceļu trajektorijā. Ja to nevar novērst, tad šajās vietās izveido celiņus, kāpnes. To var izdarīt arī dažus gadus pēc laukuma pabeigšanas, bet to nevarēs izdarīt betona sienu risinājuma gadījumā.

Word versija izdrukai. Pielabo pēc sava prāta un sūti pašvaldībai!

Iepriekšējās publikācijas par tēmu Ogrenet.lv
Diskutē par Ikšķiles pilsētas centrālo laukumu
Atkārtoti spriedīs par Ikšķiles centrālo laukumu un satiksmes organizāciju

Komentārs pie raksta: Cenzūra Ikšķiles pašvaldībā

Andris: Ikskile.com ievietotais raksts izraisīja diskusiju, kurā Daceks pamatoja publikācijas atteikumu un pārmeta opozīcijai nespēju kārtot jautājumus pareizā veidā. Andris pierakstīja savu viedokli.

Ikskile.com: Cenzūra Ikšķiles pašvaldībā

Ai, Dacek, tik daudz ūdens! Ja tev uzraksta 1 vai 5 argumentus, tu tos vienkārši ignorē. Pats 5 reizes atkārto vienu un to pašu nejēdzību, un jūties varens. Jūs ar Šleseru vienā pulciņā gājāt?

Šis ir īpaši labs: “Manu darbu zina daudzi un es to nereklamēju.”

Ikšķiles Vēstis ir pieejamas deputātiem vai nav? Ja ir, tad lai piešķir laukumus (burtzīmes) un katrs raksta, ko grib. Ja nav, tad lūdzu nepublicēt arī jauko dāmu Bērziņas un Bēķes reklāmrakstus pa pilnām lappusēm. Arī Trapiņam kā domes priekšsēdētājam šajā gadījumā būtu jāpublicē tikai pašvaldībā nobalsoti raksti, un ar iebildumiem, ja tādi rastos. Uz Trapiņu kā deputātu attiecināmas tās pašas tiesības, kas pārējiem. Lai redaktors raksta vai piesaita citus rakstītājus un ietur neitralitāti, tad nekādu problēmu nebūs.

Komiteju dienas kārtība ar gataviem lēmumprojektiem un pat brīžiem jau ierakstītiem balsojumiem deputātu (esmu pārliecināts – visu deputātu) rokās nonāk 3 dienas pirms sēdes. Pozīcijas deputātiem ir vienalga, bet AI tā komitejas sēde ir VIENĪGĀ IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKLI. Un diemžēl viss (balsojums) ir “sakārtots” tā, ka lielas jēgas no tā nav.

Rakstiskus priekšlikumus komiteju dienas kārtībā var iekļaut tikai domes vadība un komitejas vadītājs, tādēļ arī šis ceļš faktiski ir slēgts.

Lai sagatavotu tik ļoti pamatotu priekšlikumu, kā tu raksti, ir nepieciešama informācija. Par to arī deputātiem jāraksta iesniegumi un jāgaida nedēļām un mēnešiem. Smieklīgi, jo neesmu redzējis nevienu normāli pamatotu pašu pašvaldības darbinieku priekšlikumu.

KARJERA NORACĒJU SIA jau ir apaudzis ar amatpersonām, droši vien jau sagatavoti saraksti ar izsūtāmajiem, t.i. no Līviem atlaižamajiem, bet joprojām nav biznesa plāna, pat vienkārša ekselīša – kāpēc karjeru apsaimniekot pašiem ir izdevīgāk nekā iznomāt?

Atbildes uz iesniegumiem ir ūdens. Esmu tādas saņēmis, un lielākoties, ļoti līdzīgas taviem komentāriem 🙂

Ikšķilē pašvaldības darbinieki strādā “saimniekiem”, nevis tautai tās pārstāvju deputātu personā. Šis man nav jāpierāda – Daceks iepriekšējos komentāros to vairākas reizes uzrakstījis.

Jautru dienu!

Ikšķiles novada attīstības vīzija 2020. Sabiedriskās būves

Ikšķiles novada attīstības vīzija 2020. Sabiedriskās būves

Ikšķiles novads ir ģimenēm draudzīga pašvaldība, tādēļ 2020. gadā novadā dzīvo jau 15.000 iedzīvotāju, pārsvarā jaunās ģimenes ar 2 un vairāk bērniem.

Pirmsskolas izglītība
Pašvaldība izveido bērnudārza filiāles tieši pie bērnu dzīvesvietām visos novada centros, kur ir atbilstošs bērnu skaits. Tiek veidotas apvienotas dažādu vecumu bērnu grupas. Bērnu vecāki tiek atbilstoši kvalifikācijai veic arī bērnudārza personāla darbu.
Apbūve – operatīvi būvējamas un vēlāk arī pārvietojamas moduļu un konteinera tipa ekoloģiskās ēkas.

Sākumskola un pamatskola
Izglītība atbilstoši valsts programmai, bet pēc vecāku vēlēšanās, arī tiek organizēta pie dzīves vietas līdzīgi kā bērnudārzi. Mācību plāni tiek sagatavoti tā, lai skolnieki organizēti var ierasties Tīnūžu un Ikšķiles skolās uz speciālo priekšmetu stundām.
Apbūve – operatīvi būvējamas un vēlāk arī pārvietojamas moduļu un konteinera tipa ekoloģiskās ēkas.

Vidusskola
Ikšķiles vidusskolas nodrošina kvalitatīvu vidējo izglītību, liekot akcentu uz dažādu profesionālo prasmju apgūšanu.
Apbūve – skolas ēkas un daudzās piebūves tiek pārplānotas un humanizētas, vienlaikus uzlabojot ēku un teritorijas administrēšanas efektivitāti.

Valsts ģimnāzija
Līdz 2020. gadam Ikšķiles vidusskola ir attīstījusi programmas un cēlusi līmeni līdz valsts ģimnāzijas statusam 10.-12. klašu programmās. Ģimnāzija ir mācību ceļa mērķis kaimiņu pašvaldību un pat Rīgas skolēniem, kuri atbrauc ar vilcienu.
Apbūve – multifunkcionālā ēkā pie Lupīnu ielas stadiona.

Skolēnu sporta centrs
Sākumskolas un pamatskolas skolēni masveidā tiek iesaistīti vispārējās fiziskās sagatavotības aktivitātēs – no rotaļām un sporta spēlēm, pamazām atlasot ieinteresētos un talantīgos. Procesā tiek iesaistītas ģimenes.
Apbūve – Ikšķiles un Tīnūžu sporta zāles tiek piemērotas sporta nodarbībām ar skatītājiem. Tiek uzlabots Tīnūžu skolas sporta laukums. Pašvaldība organizē un finansē sporta nodarbības visa kalendārā gada laikā.

Novada sporta centrs
Lupīnu ielas stadions ir bāze novada jaunatnes sporta attīstībai. Novadā darbojas sporta skola (vai filiāles), kas nodrošina profesionālu treniņu līmeni, līdzdalību sacensībās un sportistu profesionālo izglītību.
Apbūve – Lupīnu ielas stadions, multifunkcionālā būve pie Lupīnu ielas (kopā ar ģimnāziju), sporta halle, citi sporta objekti novadā.

Mūzikas un mākslas izglītība
Ikšķilē darbojas Mūzikas un mākslas skola (vai labu specializēto skolu filiāles). Ēkā ir gan ir telpas vispārējai mūzikas un mākslas apguvei grupās, specializētās klases un auditorijas. Ēka nodrošina arī pieaugušo un vecāka gada gājuma cilvēku interešu izglītības vajadzības.
Apbūve – daudzlīmeņu (terašu) ēka (4-5 stāvi) nogāzē starp Strēlnieku un Lejas ielu, pie gājēju trepēm (to funkciju iekļaujot apjomā). Strēlnieku ielā redzamais apbūves augstums 1 stāvs, ja tiek pazemināts ielas līmenis – līdz diviem stāviem. Ieeja no abām ielām, transporta stāvvietas – no Lejas ielas puses.

Kultūras centrs, bibliotēka, estrāde
Apbūve – vecais kultūras nams, kura apbūve papildināta, izveidojot noslēgtu pagalmu, iespējams, atpērkot estrādei blakus esošo privātīpašumu. Iespējams, sabiedrība vienojas par jauna kultūras centra celšanu vecā vietā. Tad tiek pazemināts zemes līmenis un virszemes apbūve var sasniegt 3 stāvus. Vienlaicīgi tiek nodrošināts viss pasākumu serviss Ikšķiles estrādei.
2020. Gadā Ikšķiles estrādei ir vēdekļa veida transformējamais jumts pār skatuvi un skatītāju vietām. Estrādes darbība tiek nodrošināt līdz pat āra temperatūrai -10 grādi. Estrādes vēsturiskās sienas tiek piepildītas ar mūsdienīgām tehnoloģijām un komfortu.
Estrādes darbības nodrošināšanai ir panākta vienošanās ar Lībiešu ielas kvartāla iedzīvotājiem, visas šķērsielas tiek paplašinātas un izveidotas stāvvietas ar ekobruģa segumu.

Laukums pretī Ikšķiles vidusskolai
Laukums ir aprīkots ar soliem, galdiem, nojumēm, kuras vajadzības gadījumā var ātri demontēt. Brīvais Wi-Fi internets, elektrības pieslēgumi. No ķīmiskajām atkarībām brīva zona! Apmeklētāji – galvenokārt jaunieši, kam patīk būt centrā. Apkalpo – kultūras nama vai skolas kafejnīcas. Laukums ir viena no pilsētas pasākumu norises vietām.
Apbūve – Peldu iela ir iztaisnota, pie Lībiešu ielu iedziļināta un izveidots 2 līmeņu krustojums. Laukums zemākajā daļā ir pacelts virs ielas līmeņa, nodrošinot arī trokšņa un putekļu barjeru laukumam un vidusskolai.

Dienas centrs – sociālo pakalpojumu centrs
Cilvēkiem ar speciālām sociālām vajadzībām darbojas Dienas centrs. Ēkā ir pieejamas gan mantiskā palīdzība, gan tādi pakalpojumi kā duša, veļas mazgātava, specializētā medicīniskā palīdzība. Ēka nodrošina gan pieejamību, gan zināmu diskrētumu.
Apbūve – Daugavas prospekts 34, ēkai nepieciešama noteikta un saprātīga apjoma renovācija, it īpaši sētas pusē. Tagad, 2011. gadā. Vēlāk, 2020. gadā, sociāli neaizsargāto cilvēku skaits nebūs pieaudzis, jo attīstīsies ģimenes un kopienas institūti.

Multifunkcionāla ēka pie Lupīnu ielas stadiona
2020. gadā Ikšķiles ģimnāzijas un daļa no sporta centra servisa funkcijām. Līdz tam – galvenā stadiona atbalsta ēka, alternatīvā izglītības, projektu, jauniešu centra telpas.

Jauniešu centrs
2020. gadā nav nepieciešams atsevišķs jauniešu centrs. Jauniešiem tiek piedāvātas telpas un vide praktiski visās sabiedriskajās ēkās dažādu interešu virzienos, t.sk. „organizēto kultūru” noliedzošos virzienos.

Pašvaldības administratīvā ēka.
Ikšķiles pašvaldība uz izdevīgiem noteikumiem nopirkusi vai nomā veco tirdzniecības centru Ikšķiles centrā, Skolas ielā. Pašvaldības darbinieki uz darbu ierodas ar sabiedrisko transportu, velosipēdiem, kājām, tādēļ nav nepieciešamas stāvvietas tieši pie pašvaldības ēkas. Atbraukušie apmeklētāji arī pārsvarā izmanto sabiedrisko transportu, mašīnas atstāj pie tirdzniecības centriem vai uz Skolas ielas posma līdz dzelzceļam, kur pēc rekonstrukcijas tomēr tiek uzbūvēta papildus josla stāvvietām.
Apbūve – tirdzniecības centram tiek uzbūvēts 2 stāvs. Tiek lietotas modernas koka paneļu konstrukcijas, tādēļ darbi tiek veikt dažu mēnešu laikā.

Pašvaldības atbalstītās biznesa būves

Intelektuālā biznesa centrs – inkubators
Ēka 500-1000 darba vietām ar augstu elektronisko komunikāciju līmeni. Projektu nedaudz sadārdzina nepieciešamība samazināt dzelzceļa radītās vibrācijas. Lielāko daļu biznesa un darba vietu aizpilda novada iedzīvotāji. Papildus nepieciešamais darba spēks ierodas pa dzelzceļu. Pašvaldība nodrošina komunikācijas, ilgtermiņa nodokļu atvieglojumus, subsīdijas pie noteikta novada iedzīvotāju nodarbināto skaita un algu līmeņa. Ēkas būvniecību veic privātais investors.
Apbūve – ēka aiz dzelzceļa, bijušās dārzniecības teritorijā.

Ražošanas un pakalpojumu biznesa centri
Daugavmalā, Elkšņos, pie Tīnūžu šosejas un citur. Pašvaldība atbalsta ilgtermiņa infrastruktūras veidošanu, ja tiek izpildītas vides kvalitātes prasības.

Andris Doveiks, AI valdes loceklis

Skolas ielas rekonstrukcija. Kas nosaka darbu secību?

Ir sākušies Skolas ielas rekonstrukcijas darbi Ikšķilē. Lai nepārmestu negatīvismu, esmu spiests atkārtot, ka šis projekts, kuru par 85% finansē Eiropa, ir nepieciešams, un esmu savulaik pat sagatavojis priekšlikumus, kas varētu projektu uzlabot. Priekšlikumi netika ņemti vērā, un to apspriešana notika viena telefona zvana apjomā: “Nu, to pāreju Dainu ielā mēs varētu mazliet pārbīdīt…” Labi, vara un inženieri būvē, tauta pēc tam lamājas un zem mašīnām krīt. Katram savs.

Tātad, būvniecība ir veiksmīgi (cerams) uzsākta, iedzīvotāji pielāgojas ar to saistītajām neērtībām. Un ko tad vēl? Skolas iela ir tranzīta iela un tādēļ te nedrīkst būt autostāvvietas (stāvvietas tomēr ir!), nedrīkst būt liekas joslas(?!) un pārejām jābūt tālu vienai no otras, teica izpilddirektors G.Kurmis. Tomēr  Skolas iela, pirmkārt, ir Ikšķiles pilsētas un novada galvenā iela. Par to, kā jau parasti, pārliecināmies, kad iela ir slēgta. Šoreiz tā ir būvniecība, nākotnē – sabojājies dolomīta vedējs vai vienkārši vairāki kreisā pagrieziena veicēji.

Tā kā rekonstrukcija ir plānota, tad apvedceļu plānu sagatavošana un publicēšanai arī būtu jābūt plānotai.

Skolas ielas apvedceļa karte Ikskile.lv

Atļaušos teikt, ka mani pārsteidza miljona projekta satiksmes risinājuma grafiskais noformējums un informācijas izplatīšana. Šī shēma ir atrodama tikai Ikskile.lv un neformālajā Ikšķiles vidusskolas blogā. Šī shēma NAV PUBLICĒTA aprīļa “Ikšķiles Vēstīs”.

Apbraucamais ceļš - projektētāju variants

Meklējot labāku apvedceļa shēmu, atradu projektētāju izstrādāto apvedceļu apzīmēšanas plānu. Ieskatoties shēmā, es pamanīju, ka šī brīža šaurā vieta – Skolas un Melioratoru ielas krustojums nemaz nav darbu zona!  Izpētot aprakstus un pārējās shēmas Ikskile.lv , konstatēju, ka darbiem zem šosejas pašlaik nemaz nav jānotiek!  Ja inženieri ir saplānojuši saprātīgu risinājumu, kas ir pieņēmis lēmumu pārcelt būvniecību par dažiem desmitiem metru? Šis “sīkums” arī ir galvenais rīta saspringuma iemesls!

Būvdarbi  sadalīti trijās darba zonās:

♦ 1.darba zona – ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.04. līdz 30.05. Ceļa posms no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dainu ielas krustojumam. (1.att.) Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija posmā Rīgas – Daugavpils šosejas nobrauktuve līdz Birzes ielas krustojumam (2.att.), kā arīSkolas ielas posms pie Pārbrauktuves ielas krustojuma (līdz dzelzceļam- 3.att.)

Jāatzīst, ka manī izbrīnu radīja tas, ka arī otrais darbu posms sākas 1. aprīlī!

♦ 2.darba zona– ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.04. (??? vai nav jābūt no 1.06 – skolas brīvdienās ???) līdz 31.07. Ceļa posms no Skolas ielas krustojuma ar Stacijas ielu līdz uzbrauktuvei uz Rīgas- Daugavpils šoseju. (4.att.). Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā šosejas Daugavpils- Rīgas uzbrauktuve līdz šosejas Rīga- Daugavpils nobrauktuve (posms zem viadukta- 5.att.), kā arī  Pārbrauktuves ielas sākumposma rekonstrukcija.(6.att.)

Ir jau arī vēl trešais posms.

3.darba zona – ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.08. līdz 23.09. Melioratoru ielas sākumposms un iekšpagalma daļa.(7.att.) Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā Birzes ielas krustojums līdz uzbrauktuve uz Ogri (8.att.), kā arī  šosejas Daugavpils-  Rīga uzbrauktuves sākumposma rekonstrukcija.

Spriežot pēc tā, kā sākam, man tomēr ir pamats uzskatīt, ka arī beigšana būs tāda pati kā parasti.

Gājēja pastaiga Ikšķilē

“Bezmērķīga” staigāšana pa Ikšķiles ielām ir mazu bērnu un viņu vecāku, vecāku cilvēku un daudzdzīvokļu māju iemītnieku “netikums”. Viņiem (arī man) droši vien ieteikts izvēlēties maršrutus, kas atbilst fiziskajām spējām un saprašanai. Tādēļ apskatīsim Ikšķiles lietderīgo gājienu maršrutus – uz skolu, bērnudārzu, sabiedriskā transporta pieturām, veikaliem. Un atpakaļ.

Tunelis taisns, bet zīme sola pazemi

Stacijas iela aiz Maximas, gājēju tunelis zem šosejas. Pie tuneļa uzstādītā it kā pareizā zīme tomēr ir maldinoša – Stacijas iela turpinās bez neviena pakāpiena.  Ja to nezina gājējs ar kustību traucējumiem, tad pa gabalu ieraugot šādu zīmi, viņš noteikti meklē citu ceļu. Tas būtu pareizi darīts pie tuneļa Daugava prospektā, bet liekas rūpes šeit.

Vienkārši - gājēju ceļš

Domāju, ka precīzāka šeit būtu zīme “Gājēju ceļš”, kā posma otrā galā. Informāciju par iespēju nokļūt uz autobusa pieturām var sniegt ar papildus plāksnītēm, jo šobrīd esošais “cilvēciņš, kas kāpj lejā pa trepēm” tāpat neko par to nesaka. Šī ir tā vieta, kur “zinošākie” var beigt lasīt un pierakstīt komentāru par autoru. Paldies par Jūsu uzmanību!

Ja staigā, tad atceries, ka esi uz ceļa vājākais. Dod visiem ceļu un būs labi!

Līvciema un Rīgas ielas visā garumā gājējiem ir normāla platuma un kvalitātes ceļš. Staigā, dod visiem ceļu (neatslābini uzmanību!) un būsi labi! Nav par ko sūdzēties, kamēr gājējs nemēģina nogriezties no šī ceļa.

Rīgas un Peldu ielas krustojums. Gājēji? Kādi gājēji? Nevajag gājējus!

Gājēju pārejas jaunākajā Rīgas ielas rekonstrukcijas projektā nav pie krustojošās Peldu un Ozolu ielas, arī Daugavas prospekta.

No Rīgas ielas gājēju celiņa uz Ķiršu ielu netikt...

Pārejas nav arī pie Parka, Plūmju, Ķiršu, Ābolu, J.Kugas, Robežu ielām. Gājējs uz šīm ielām no jaunā gājēju celiņa vispār nevar nokļūt! Ne tikai noteikumu, bet zaļo zonu ierobežots.

Nākas  secināt, ka Rīgas ielas Daugavas pusē dzīvojošie pārvietojas tikai ar autotransportu un tur nav skolnieku, kuriem ar savām kājām varētu gadīties vismaz nāk mājās no skolas. “Bezmērķīgi” staigājošos vērā vispār neņemam.

Līvciema un Rīgas iela - svarīga robeža cīņā pret gājējiem

Tātad, kājām gājēji no Ikšķiles puses Rīgas ielā nav gaidīti, bet Daugavas malā dzīvojošie uz skolu, bērnudārzu, veikaliem un sabiedrisko transportu (!) it kā dodas tikai ar auto. Kam tad tas celiņš te vispār uzbūvēts?!

Cilvēkiem draudzīgais Zaļo salu rajons. Varbūt mazliet par daudz draudzīgais?

Zaļo salu rajonā situācija uz Līvciema ielas atšķiras ar to, ka šeit ne tikai ielai blakus esošie kvartāli, bet pati maģistrālā Līvciema iela ir “dzīvojamā zona” , tādēļ šeit acīmredzot nekādas pārejas nav nepieciešamas – auto 20 km/h un visiem nemotorizētajiem priekšroka. Kaut futbolu uz ielas spēlē!

Jaunās pārejas Ikšķilē

Pēdējā laikā pilsētā ir atjaunotas un izveidotas dažas jaunas pārejas. 4 Skolas ielā, 1 Daugavas prospektā, 1 Birzes ielā 1 Pārbrauktuves ielā, 2 lībiešu ielā, 2 Līvciema ielā, 2 saistībā ar gājēju un velo celiņu Rīgas ielā. Tas arī viss! 13 pārejas pilsētā ar 5000 iedzīvotājiem!

Kāds ir stāvoklis pie sabiedriskajiem objektiem? Skolas kvartāls – 1 pāreja pretī galvenajai ieejai. Bērnudārzs – neviena. Maxima – 1 attālināta. Superneto – 1 mazāk aktīvajā virzienā. Stacija – 1 attālināta. Kultūras nams un estrāde – neviena. Meidropa komplekss – 1 attālināta tālākajā pusē.

Ikšķiles pašvaldībai jauns ģerbonis un logotipa konkursa nolikums: “…. Ikšķiles novada logo jāasociējas ar vietu, kura izraisa vēlmi atpūsties, rada priekšstatu par viesmīlīgu, aicinošu, harmonisku, drošu, pievilcīgu, plaukstošu un aktīvu vietu. …”

Manuprāt, tādā vietā uz ielām vajadzētu redzēt ne tikai automašīnas, bet arī aktīvus cilvēkus…

Publikācija Ikskile.com

Indulis Trapiņš un Ivars Viļums sola 2009. gada sākumā

Andris: šeit viss sarakstīts tik konkrēti un tādēļ it kā vienkārši izdarāms…

Jaunais Laiks

Indulis Trapiņš, 1961.g., SIA “AKNO” rīkotājdirektors.

Ivars Viļums, 1957.g., P/A “Līvi” ūdens apgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs.

PROGRAMMA

PAR GODPRĀTU UN TĪRU SIRDSAPZIŅU

Ikšķiles novada domes pamatmērķis – izveidot labvēlīgus un drošus dzīves apstākļus saviem iedzīvotājiem.
Galvenie uzdevumi:
– LR likumdošanas prasību un atklātuma nodrošināšana pašvaldības darbā;
– svarīgākos domes lēmumu projektus nodot sabiedriskai apspriešanai, iesaistot šajā procesā sabiedriskās organizācijas;
– iesaistīt sabiedrību novada infrastruktūras un sadzīves apstākļu uzlabošanā
– savlaicīgi izskatīt visus iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus, aktivizēt domes sadarbību ar visām novada sabiedriskajām organizācijām;
– pieņemot domes lēmumus, respektēt un saglabāt Ikšķiles novada vēsturisko mantojumu;
novada domes mājas lapā izveidot sadaļu „jautājumi un atbildes”;
– organizēt labdarības pasākumus.

ILGTERMIŅA PAMATNOSTĀDNES UN VEICAMIE PASĀKUMI

Sociālā politika un veselības aprūpe:
– sniegt materiālu palīdzību un cita veida sociālo atbalstu maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem;
– materiāli atbalstīt pensionāru sabiedrisko organizāciju „Saulgrieži”, organizējot ekskursijas Baltijas reģiona ietvaros un kultūras pasākumu apmeklēšanu;
– iesaistīt pensionārus Ikšķiles novada kultūras pasākumos un labiekārtošanas darbos;
– izskatīt Domē jautājumu par vientuļo pensionāru, kuri vecāki par 75 gadiem sociālo un veselības bezmaksas aprūpi, kā arī daļēju zāļu kompensāciju no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
– maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada skolās, organizēt bezmaksas ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs;
– PA „Līvi” nodrošināt, iespēju robežās, bezdarbniekiem piedalīties sabiedriskajos darbos.

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA:
– uzbūvēt Ikšķiles novadam atbilstošu :
– Ikšķiles vidusskolai sporta laukumu;
– pie atbilstošas ekonomiskās situācijas paredzēt uzbūvēt:
– kultūras centru;
– labiekārtotu stadionu;
– labiekārtot stacijas laukumu un tai pieguļošās teritorijas, paredzot izbūvēt automašīnu stāvvietu;
– veikt ielu apgaismojuma un gājēju ietvju izbūvi. Uzturēt atbilstošā kārtībā novada pakļautībā esošos ceļus un ielas;
– apzināt un veikt uzskaiti Ikšķiles novadā esošiem kultūras un vēstures pieminekļiem, objektiem; iespēju robežās tos iekonservēt vai restaurēt;
– labiekārtot Tīnūžu centru un vecajā skolā atvērt novadpētniecības muzeju;
– piesaistīt Eiropas investīcijas līdzekļus:
– daudzdzīvokļu mājokļu siltumefektivitātes paaugstināšanai;
– tālākai kanalizācijas un ūdensvada izbūvei.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS:
– atbalstīt pedagoģiskā personāla tālākizglītību;
– izveidot novada sadarbības padomi darbam ar izglītojamiem, kuriem ir sociālās uzvedības un sociālo apstākļu problēmas;
– sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) izstrādāt un realizēt pasākumu kopumu, lai pilnveidotu kultūras dzīvi, izveidotu Ikšķiles novadu pievilcīgu tūrismam;
– materiāli atbalstīt un reklamēt veselīgu dzīvesveidu, ik gadu vasaras un ziemas periodā organizēt novada Sporta svētkus.

SAIMNIECISKĀ UN EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
– optimizēt pašvaldības darbu racionālai līdzekļu izmantošanai;
– vietējo uzņēmēju atbalstam sociālajā dienestā izveidot Ikšķiles iedzīvotāju – darba meklētāju datu bāzi;
– atbalstīt un veicināt vietējo uzņēmējdarbību;
PA „LĪVI” izstrādāt pasākumu kopumu, lai uzlabotu komunālās saimniecības faktisko stāvokli, kā arī labiekārtotu novada infrastruktūru;
– racionāli un, ieviešot stingru kontroli, izmantot novada dabas bagātības.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
– uzlabot pašvaldības policijas darbu;
– sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izstrādāt sadarbības modeli starp Valsts un Pašvaldības policiju un Zemessardzi;
– atbalstīt novada izglītības iestāžu sadarbību ar valsts institūciju speciālistiem skolniekiem rīkotos konkursos par drošību ikdienā uz ielām, sadzīvē un pasākumos.

TUVĀKIE NEATLIEKAMIE DARBI
– novada struktūrvienību darba atskaite un darba izvērtēšana;
– novada budžeta korekciju veikšana atbilstoši ekonomiskai un sociālai situācijai;
– atvērt otro PII (bērnu dārzu) novadā;
– izbūvēt melnā seguma ceļu vecās Rīgas – Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Elkšņiem;
– nodrošināt sabiedriskā transporta kustību posmā (Ogre – Tūrkalne – Kranciems – Ceplīši – Tīnūži – Ikšķile);
– turpināt darbus pie Ikšķiles kanalizācijas, ūdensvada un attīrīšanas iekārtu izbūves;
– izveidot tirgus laukumu lauksaimniecības un amatniecības preču realizācijai, īpaši atbalstot Ikšķiles novada ražotājus;
– saglabāt dabas pamatni, pievēršot uzmanību ekoloģijas prasību ievērošanai Daugavas un Mazās Juglas aizsargjoslās.

Gods kalpot Latvijai!