Drošības mērķi

2009.gads

Pašvaldības policija un citi dienesti pārkārto darbu tā, lai uz iedzīvotāju sniegto informāciju reaģētu aktīvi un efektīvi. Šim nolūkam uz noteiktu laiku izveidojams no dienestiem un iestādēm neatkarīgs operatīvā dienesta tālrunis, lai objektīvi novērtētu iedzīvotāju pieprasījumu apjomu un pašvaldības dienestu rīcības efektivitāti.

2009.gads

Kaimiņu tīkla pilotprojekts kādā no Ikšķiles novada teritorijām.

2010.gada sākumā

Novada teritorijas un infrastruktūras audits drošības jautājumu jomā.

2010.gada otrā puse

Pašvaldība prezentēta Ikšķiles novadam piemērota kaimiņu tīkla koncepciju, kuras realizēšanā pašvaldība aktīvi līdzdarbosies.

2010.gada laikā

Informējoša kampaņa, tai skaitā nogādājot būtiskākās informācijas nesējus (kompaktus plakātus vai bukletus) katrā mājvietā un objektā.

Vīzija. Drošība

Medicīniskās, ugunsdrošības un stihisko nelaimju novēršanai Ikšķiles novads neuztur atsevišķus dienestus, bet sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību. Pašvaldība nodrošinās kvalitatīvu ceļu tīklu un profilaktisko darbu. Šajā jomā drošības pamatā ir iedzīvotāju informētība par dienestu darbību. Tas nodrošinās pareizu rīcību katrā ārkārtas gadījumā, ietaupot laiku.

Sagaidot daļas sabiedrības dzīves līmeņa pasliktināšanos un kriminogēno risku pieaugumu, pašvaldība rosinās un atbalstīs teritoriālo (kaimiņu) tīklu veidošanu. Vienmēr pieejama pašvaldības policija būs iedzīvotāju galvenais sadarbības partneris. Pašvaldības policija būs aktīvs jaunatnes izglītības un brīvā laika organizators, tādējādi iegūstot ciešu kontaktu ar jauniešu auditoriju.

Narkotiku, kā arī alkohola un tabakas, pieejamību ierobežošanai tiks veicināta iedzīvotāju aktivitāte šo negatīvo parādību apkarošanā. Kopā ar represīviem un profilaktiskiem pasākumiem, tiks attīstīts veselīga un saprātīga dzīvesveida zīmols. Ikšķiles novada jauniešu vidū populāra būs garīgai un fiziskai veselībai labvēlīga izvēle.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība, valsts un pašvaldības policija, glābšanas dienesti, kriminogēnā situācija