Novada pārvaldes mērķi

2009.gads

Jāsakārto galvenie informācijas kanāli – interneta lapa un laikraksts.

Domes, komiteju un darba grupu sēžu darba kārtība, protokoli un pielikumi internetā publicējami pilnā apjomā, t. sk. budžets ar visiem pielikumiem.

Pašvaldībā tiks realizēts vienas pieturas princips informācijas iesniegšanai un pieprasīšanai, saglabājot zināmus izņēmumus zemes ierīcības, projektēšanas, būvniecības un citos tehniskajos jautājumos.

Sākotnēji uz laiku jānosaka iedzīvotāju pieņemšanas un darba grupu sanākšanas laiki sestdienās. Pēc iedzīvotāju aktivitātes un ieinteresētības (ne mazāk kā 6 mēnešu laikā) novērtējuma var lemt par šādas prakses perspektīvu.

Atbilstoši iedzīvotāju sniegtajai informācijai, pašvaldība lemj par visu pašvaldības iestāžu pieņemšanas laikiem sestdienās.

Vīzija. Novada pārvalde

Novada pārvalde kļūs pieejamāka iedzīvotājiem. Visa informācija būs atklāta un pieejama internetā un pietiekamas pamatinformācijas apjomā laikrakstā.

Gan programmu, gan atsevišķu projektu sagatavošanā tiks iesaistīti visi aktīvie iedzīvotāji. Sabiedriskās apspriešanas būs patiesi atklātas – visiem iedzīvotājiem pieejamā laikā un vietā, ar kvalitatīvu iepriekšēju informāciju un iespēju runāt ar speciālistiem. Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, novada pārvalde veicinās iedzīvotāju biedrošanos gan pēc interesēm, gan teritoriāli.

Pašvaldībai tuvāko 2–3 gadu laikā jāievieš kvalitātes pārvaldības sistēma, kuras galvenais kritērijs ir klientu – iedzīvotāju apmierinātība. Šo apmierinātību mērīs gan kā subjektīvu attieksmi, gan kā objektīvu pašvaldības nodrošināto pakalpojumu izmantošanas pieaugumu, iedzīvotāju skaita pieaugumu, pozitīvu nekustamā īpašuma cenu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamiku u.c.

Novada domes darbinieku darba pienākumi tiks formulēti kā atbildība par noteiktām jomām. Šāda pieeja nodrošinās augstāku motivāciju un labākas kontroles iespējas. Kā no domes vadības, tā no sabiedrības puses.

Novada domes pozīcija un opozīcija konstruktīvi sadarbojas iedzīvotāju interesēs. Būtisku atšķirīgu viedokļu izšķiršanai pašvaldība izmanto iedzīvotāju aptaujas un pašvaldības referendumus.

Jaunumi par tēmu
Diena: Sakārtot Latviju

Iedzīvotājiem pieejama pārvalde, atklātība, informācija internetā, novada laikraksts, iedzīvotāju apmierinātības mērīšana, domes darbinieku atbildība, sadarbība, aptauja, referendums