Uzņēmējdarbības mērķi

2009.gads

Ikšķiles pašvaldības mājas lapā izveido komercdarbības sadaļu, kurā būs vieta strukturētai informācijai par novadā strādājošiem uzņēmumiem, to sniegtajiem pakalpojumiem, vakancēm un ieguldījumu novada attīstībā

2009./10. gads

Komersantu aptauja par novada domes darbu. Aptaujas mērķis – samazināt birokrātiskos šķēršļus likumīgai uzņēmējdarbībai.

2009./10. gads

Izstrādā novada tūrisma projektu (ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus), kura realizācijā iesaistās zemju īpašnieki un ieinteresētie komersanti.

Vīzija. Uzņēmējdarbības vide

Ikšķiles novada pamatfunkcija ir dzīvojamais rajons. Ikšķiles novadā un tā robežu tiešā tuvumā pašpārvalde nepieļaus videi nedraudzīgu vai riskantu objektu būvniecību. Šo pasākumu ietvaros pašvaldība izvērtēs arī tranzīta koridoru ietekmi uz vidi un radīto risku un rūpēsies par to ierobežošanu un samazināšanu nākotnē.

Ikšķiles novadā tiks veicināta esošo ražošanas zonu attīstība, īpaši atbalstot nozares ar augstu pievienoto vērtību un uz vietējo izejvielu bāzi balstītās.

Pašvaldība veicinās ar zemes apstrādi saistīto ražošanu – lauksaimniecību, mežistrādi, zemes dzīļu apguvi. Visi procesi tiks virzīti likumīgi, atklāti un nepieļaujot risku apkārtējai videi, cilvēkiem un īpašumiem.

Īpaša loma tiks atvēlēta tādām nozarēm, kas nodrošina ērtības novada iedzīvotājiem un vienlaicīgi piesaista ārējos klientus. Aktīvais tūrisms, sporta un atpūtas centri, kvalitatīvi veselības pakalpojumi.

Uzņēmējdarbības vides plānošana, produktīva sadarbība