Kultūras nozares mērķi

2009.gads

Kultūras norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas un objekti, kā arī komersantu un privātpersonu piedāvājums.
Pašvaldības finansēto un atbalstīto, kā arī citu organizāciju un personu nodrošināto kultūras norišu izpēte, apzinot finansējuma, telpu un organizatoriskā atbalsta nepieciešamību.

2010. gads

Sabiedriskai apspriešanai nododams kultūras norišu atbalsta programmas projekts. Kultūras nozares finansējums 2011.gadā budžetā piešķirams apstiprinātās programmas ietvaros.
Atbalsta programmas ietvaros pašvaldība sadarbojas ar biedrībām, tādēļ jau no 2010.gada pašvaldība sniegs tehnisko nodrošinājumu biedrību darbībai – telpas, juridiskais atbalsts, profesionālie un brīvprātīgie palīgi.

Vīzija. Kultūra

Ikšķiles novadā pašvaldības atbalstītā kultūras joma ir novada iedzīvotājus vienojošu vērtību kopšana un attīstīšana un atsevišķu indivīdu un grupu nodarbības, kas veicina garīgo un fizisko veselību un attīstību. Brīvā laika un izklaides pasākumiem ir nozīmīga loma kultūras vērtību un nodarbību popularizēšanā.

Ikšķiles novadam tiks apzināts kultūras vērtību mantojums – arhitektūras un dabas pieminekļi, vēsturiskie notikumi, cilvēki. Būtiska loma šajā procesā tiks piešķirta jauniešu iesaistīšanai gan izpētes, gan atjaunošanas darbos, sniedzot materiālo atbalstu un motivāciju.

Vienotu vērtību trūkums rada atsvešinātību starp novada centru iedzīvotājiem un bremzē jaunpienācēju integrēšanos. Pašlaik par Ikšķiles pilsētas arhitektūras simboliem var saukt trīs objektus – Meinarda baznīcas drupas, Jauno baznīcu un estrādi. Tomēr informācija par šiem objektiem Ikšķiles informatīvajā telpā ir skopa. Informācijas par pārējā novada vērtībām ir vēl mazāk. Lielas iespējas patriotiskajā audzināšanā un novada kultūras mantojuma veidošanā ir Pirmā pasaules kara fortifikāciju izpēte un atjaunošana, līdzīgi kā Ložmetējkalnā. Attīstības impulsu sniegs novada konkursi par vēsturisku objektu, notikumu un cilvēku meklēšanu, izpēti un aprakstīšanu.

Pašvaldība sadarbosies ar rīkotājiem Latvijas mēroga pasākumu veidošanā, ar to veicinot Ikšķiles novada atpazīstamību.

Kultūras nodarbības ietver māksliniecisko pašdarbību, dažādu interešu kopu un biedrību darbību. Mākslinieciskā pašdarbība ietver muzicēšanu, dejošanu, tēlotāju mākslu, teātru un literatūras studiju darbību. Pašvaldība, balstoties uz pastāvošajām aktivitātēm un izpētītu iedzīvotāju pieprasījumu, izstrādā ilgtermiņa kultūras programmu. Programmas mērķis ir nodrošināt kultūras nodarbības ar telpām, iespēju robežās segt tehniskos un administratīvos izdevumus, kā arī nodrošināt motivācijas programmas, t.sk. piemēram, dalību Dziesmu svētkos vai citos pasākumos ārpus Ikšķiles novada.

Būtiska loma Ikšķiles novada attīstībā pieškirama interešu grupu un biedrību attīstībai. Šo grupu un biedrību uzdevums ir palīdzēt realizēt savas intereses, vienlaicīgi esot svarīgam pašvaldības sadarbības partnerim iedzīvotāju vajadzību izpētas periodā un apstiprināto projektu realizēšanā. Kā kultūras joma biedrības attīstāmas tādēļ, ka spēja sadarboties ir būtiska sabiedrības attīstības pakāpes pazīme, bet dažādās kultūras aktivitātes ir labs treniņu lauks.

Kultūras centra būvniecība vai esošo telpu attīstības iespēja tiks izvērtēta kultūras programmas izstrādes procesā. Prioritāte ir reālo kultūras norišu nodrošināšana. Kapitālie ieguldījumi būvniecībā tiks veikti, kad tie būs pamatoti ar visu novada kultūras norisēm piemēroto telpu inventarizāciju un noslodzes grafikiem. Uzņemoties saistības daudzu miljonu apmērā, pašvaldība rīkos iedzīvotāju aptauju par projekta nepieciešamību un konkrēto risinājumu.

Pašvaldība kolektīviem un biedrībām sniegs juridisko un tehnisko atbalstu sponsoru piesaistīšanai un likumdošanas noteikto atvieglojumu saņemšanai.

Kultūras mantojums, vērtības, patriotiskā audzināšana, pasākumi, mākslas virzienu izglītība, pulciņi, pašdarbības kolektīvi, biedrības, telpas, sponsori