Par mērķiem, uzdevumiem

Piedāvātie Ikšķiles novada domes darbības mērķi/uzdevumi  ir saistīti ar tepat atrodamo Ikšķiles novada vīziju. To ērtākai apskatei, spiediet kategorijas nosaukumu – kļūs redzami nozares mērķi/uzdevumi un vīzija.

Šeit publicētais ir uzlabojams, it īpaši nozaru profesionālajā kontekstā.

Veiksmi visiem!

Novada pārvaldes mērķi

2009.gads

Jāsakārto galvenie informācijas kanāli – interneta lapa un laikraksts.

Domes, komiteju un darba grupu sēžu darba kārtība, protokoli un pielikumi internetā publicējami pilnā apjomā, t. sk. budžets ar visiem pielikumiem.

Pašvaldībā tiks realizēts vienas pieturas princips informācijas iesniegšanai un pieprasīšanai, saglabājot zināmus izņēmumus zemes ierīcības, projektēšanas, būvniecības un citos tehniskajos jautājumos.

Sākotnēji uz laiku jānosaka iedzīvotāju pieņemšanas un darba grupu sanākšanas laiki sestdienās. Pēc iedzīvotāju aktivitātes un ieinteresētības (ne mazāk kā 6 mēnešu laikā) novērtējuma var lemt par šādas prakses perspektīvu.

Atbilstoši iedzīvotāju sniegtajai informācijai, pašvaldība lemj par visu pašvaldības iestāžu pieņemšanas laikiem sestdienās.

Komunālās saimniecības mērķi

2009.gads

PA “Līvi” funkcionālais audits, vienlaicīgi pētot pašvaldības noteikto funkciju izpildi un mājokļu apsaimniekošanas klientu vajadzību apmierināšanu.

2009./10. gads

PA “Līvi” jānodrošina privatizēto māju dzīvokļu īpašnieku apvienību veidošanas juridisko un organizatorisko atbalstu.

2010.gads

Novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošana tiek nodalīta no mājokļu apsaimniekošanas.

2011.gads

Novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošanā uz atklātu iepirkuma procedūru pamata tiek iesaistīti ārpakalpojumu sniedzēji.

Uzņēmējdarbības mērķi

2009.gads

Ikšķiles pašvaldības mājas lapā izveido komercdarbības sadaļu, kurā būs vieta strukturētai informācijai par novadā strādājošiem uzņēmumiem, to sniegtajiem pakalpojumiem, vakancēm un ieguldījumu novada attīstībā

2009./10. gads

Komersantu aptauja par novada domes darbu. Aptaujas mērķis – samazināt birokrātiskos šķēršļus likumīgai uzņēmējdarbībai.

2009./10. gads

Izstrādā novada tūrisma projektu (ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus), kura realizācijā iesaistās zemju īpašnieki un ieinteresētie komersanti.

Nodarbinātības mērķi

2009.gads

Novada sociālais dienests laikā sagatavosies darba ņēmēju konsultēšanai darba likumdošanas un darba aizsardzības jautājumos

2009./10.gads

Novada darba spēka piedāvājuma interaktīvs risinājums.
Pašvaldība izstrādās motivējošu sistēmu, lai komersanti izvēlētos novada darbaspēku.

Projekts ekonomiskās krīzes laikā darbu zaudējušo iedzīvotāju atbalstam, piedāvājot terminētu darbu dažādos vides, apmācības un sociālajos projektos.

Sociālās drošības mērķi

2009.gads

Atjauno un publicē pašvaldības sociālās drošības dienesta darba apraksts.
Publicē sociālo problēmu pieteikšanas kārtība. Informācijas kopsavilkumu izplata novada izglītības iestādēs, tirdzniecības vietās un satiksmes mezglos, kā arī dažādās mērķa grupās to pulcēšanās un dzīves vietās.

2010.gads

Pirmie sociālās integrācijas projekti dažādām mērķa auditorijām.

Drošības mērķi

2009.gads

Pašvaldības policija un citi dienesti pārkārto darbu tā, lai uz iedzīvotāju sniegto informāciju reaģētu aktīvi un efektīvi. Šim nolūkam uz noteiktu laiku izveidojams no dienestiem un iestādēm neatkarīgs operatīvā dienesta tālrunis, lai objektīvi novērtētu iedzīvotāju pieprasījumu apjomu un pašvaldības dienestu rīcības efektivitāti.

2009.gads

Kaimiņu tīkla pilotprojekts kādā no Ikšķiles novada teritorijām.

2010.gada sākumā

Novada teritorijas un infrastruktūras audits drošības jautājumu jomā.

2010.gada otrā puse

Pašvaldība prezentēta Ikšķiles novadam piemērota kaimiņu tīkla koncepciju, kuras realizēšanā pašvaldība aktīvi līdzdarbosies.

2010.gada laikā

Informējoša kampaņa, tai skaitā nogādājot būtiskākās informācijas nesējus (kompaktus plakātus vai bukletus) katrā mājvietā un objektā.