Mērķi tirdzniecības un pakalpojumu nozarē

2010.gads

Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu un sniegtā servisa kvalitātes apzināšana.
Iedzīvotāju, īpaši ārpus novada centriem, vajadzību izpēta ikdienas pakalpojumu jomā.

2010.gads

Pašvaldība izstrādās veselīgas produkcijas un servisa atbalsta projektu, kura mērķis būs samazināt atkarību izraisošu produktu un pakalpojumu klātbūtni novadā.

No 2009.gada

Pašvaldība atbalstīs patērētāju tiesības aizsargājošus un servisa kvalitāti attīstošus projektus, kurus veidos nevalstiskas organizācijas.

Satiksmes infrastruktūras mērķi

2009.gads

Sabiedriskai apspriešanai tiks piedāvāti novada satiksmes risinājuma varianti, lai izvēlētos labāko maģistrālo ceļu tīkla risinājumu.

2010.gada pirmā puse

Tiek izstrādāta ceļu būvniecības prioritāšu noteikšanas metodika, kas ņems vērā reģionu vienlīdzību, iedzīvotāju blīvumu un reģiona vietējās prioritātes.
Pirmie ceļu būvniecības un remonta darbi, kuriem nav nepieciešama laikietilpīga projektēšana.

2011.gads

Pirmo liela apjoma ceļu būves projektu realizēšana.

No 2009.gada

Pašvaldība aktīvi lobēs pašvaldības un tās iedzīvotāju interešu ievērošanu valsts un kaimiņu pašvaldību ceļu projektos.

Sporta nozares mērķi

2009.gads

Novada vasaras sporta līgas pilotprojekts, kura laikā nodrošināms treniņu process dažādās sporta spēlēs jauniešu grupās un sporta spēļu sacensības visās vecuma grupās brīvdabas sporta veidos.

Sporta norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas un objekti, kā arī komersantu un privātpersonu piedāvājums.
Pašvaldības finansēto un atbalstīto, kā arī citu organizāciju un personu nodrošināto sporta norišu izpēte, apzinot finansējuma, telpu un organizatoriskā atbalsta nepieciešamību.

2009. – 2010.gada laikā

Sabiedrības aptauja par veselības tūrisma maršrutu izveidi novada teritorijā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks izstrādāts novada tūrisma projekts, kura attīstību nodrošinās zemju īpašnieki un komersanti.

Kultūras nozares mērķi

2009.gads

Kultūras norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas un objekti, kā arī komersantu un privātpersonu piedāvājums.
Pašvaldības finansēto un atbalstīto, kā arī citu organizāciju un personu nodrošināto kultūras norišu izpēte, apzinot finansējuma, telpu un organizatoriskā atbalsta nepieciešamību.

2010. gads

Sabiedriskai apspriešanai nododams kultūras norišu atbalsta programmas projekts. Kultūras nozares finansējums 2011.gadā budžetā piešķirams apstiprinātās programmas ietvaros.
Atbalsta programmas ietvaros pašvaldība sadarbojas ar biedrībām, tādēļ jau no 2010.gada pašvaldība sniegs tehnisko nodrošinājumu biedrību darbībai – telpas, juridiskais atbalsts, profesionālie un brīvprātīgie palīgi.

Izglītības mērķi

2009./10. mācību gads

Pilns izglītības iestāžu audits, lai noteiktu tehnisko, administratīvo un personāla resursu nodrošinājuma pietiekamību un vajadzības, kā arī mācību procesa efektivitāti. Audita laikā jānosaka resursi, kas nepieciešami, lai paaugstinātu vispārējās izglītības kvalitāti (ģimnāzija) un nodrošinātu profesionālās izglītības apgūšanu.
Mācību iestāžu audzēkņu un vecāku vajadzību izpēte, iespēju un problēmu apzināšana.

2010.gads

Pētījumu rezultāti un uz tiem balstīti risinājumus nodod sabiedriskajai apspriešanai.

2010./11.mācību gads

Tiek realizēti pirmie izpētes un apspriešanas gaitā noteiktie risinājumi.

2010.gads

Tiek uzsākta mūža izglītības programmu veidošana. Prioritāte ir informācijas tehnoloģiju lietošanas iemaņu apgūšana.

Citi raksta par tēmu:
„Visu Latvijai!” nostādnes izglītības jautājumos

Veselības aprūpes mērķi

2009.gads

Izpētīt iedzīvotāju vajadzības veselības aprūpes jomā, iesaistot ģimenes ārstus un citus speciālistus.

2010.gada pirmā puse

Uz izpētes rezultātiem balstīta risinājuma projektu nodot sabiedriskajai apspriešanai.

2010.gada otrā puse

Iekļaut 2011.gada budžetā konkrētu pasākumu finansējumu.