Izglītības mērķi

2009./10. mācību gads

Pilns izglītības iestāžu audits, lai noteiktu tehnisko, administratīvo un personāla resursu nodrošinājuma pietiekamību un vajadzības, kā arī mācību procesa efektivitāti. Audita laikā jānosaka resursi, kas nepieciešami, lai paaugstinātu vispārējās izglītības kvalitāti (ģimnāzija) un nodrošinātu profesionālās izglītības apgūšanu.
Mācību iestāžu audzēkņu un vecāku vajadzību izpēte, iespēju un problēmu apzināšana.

2010.gads

Pētījumu rezultāti un uz tiem balstīti risinājumus nodod sabiedriskajai apspriešanai.

2010./11.mācību gads

Tiek realizēti pirmie izpētes un apspriešanas gaitā noteiktie risinājumi.

2010.gads

Tiek uzsākta mūža izglītības programmu veidošana. Prioritāte ir informācijas tehnoloģiju lietošanas iemaņu apgūšana.

Citi raksta par tēmu:
„Visu Latvijai!” nostādnes izglītības jautājumos

Vīzija. Izglītība

Pašvaldība uzņemsies reālu atbildību par savu iedzīvotāju bērniem laikā, kad iedzīvotāji ar savu darbu un nodokļiem pelnīs algu pašvaldības deputātiem, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Ikšķiles novads būs draudzīgs ģimenēm ar maziem bērniem, nodrošinot bērnudārza pieejamību visā novada teritorijā. Bērniem tiks piedāvāta interešu izglītība bērnudārzā, tiks veicināta arī privātā iniciatīva piedāvājuma klāsta paplašināšanai.

Ikšķiles vidusskola kļūs par ģimnāziju, kuras absolventi lielā skaitā mācīsies Latvijas un ārzemju augstskolās. Atbilstošs mācību līmenis tiks nodrošināts visās novada sākuma un pamatskolās.

Ikšķiles pašvaldība izveidos jauniešu attīstību motivējošu vidi, kurā visi jaunieši līdz 20 gadu vecumam iestāsies augstskolās vai būs ieguvuši profesionālo izglītību.

Bērniem, skolēniem un jauniešiem tiks nodrošināts plašs un kvalitatīvs izglītojošo, kultūras un sporta nodarbību klāsts. No mācībām un nodarbībām brīvajā laikā skolēniem tiks nodrošināta kvalitatīva telpa un uzraudzība – jauniešu centrs.

Skolotājiem būs vislabākie apstākļi darbam, atbalsts tālākizglītībai un progresīvs atalgojums. Darbs tiks vērtēts gan ikdienas procesā, gan pēc rezultātiem. Dažādo interešu nodarbību veidošanā tiks iesaistīti gan nozaru profesionāļi un skolotāji, gan novada iestāžu vadītāji un darbinieki, gan komersanti un brīvprātīgie.

Kā būtisks izglītības pieejamības faktors, skolēnu transports tiks plānots atbilstoši skolēnu nodarbību laikiem.

Izglītības jomā tiks nodrošināts piedāvājums visām vecuma grupām – gan pieaugušo tālākizglītībai un interešu izglītībai, gan vecāku cilvēku integrēšanai mūsdienu informācijas tehnoloģiju pasaulē.

Patriotiskās izglītības un audzināšanas vadlīnija Ikšķiles novadā būs visu paaudžu un dažādu interešu grupu iesaistīšana novada attīstības plānošanā un plānu realizēšanā.

Jaunumi par tēmu:
Diena: Jauniešu Ministru kabineta ierosinājumi veselīgam dzīvesveidam Latvijā