Indulis Trapiņš un Ivars Viļums sola 2009. gada sākumā

Andris: šeit viss sarakstīts tik konkrēti un tādēļ it kā vienkārši izdarāms…

Jaunais Laiks

Indulis Trapiņš, 1961.g., SIA “AKNO” rīkotājdirektors.

Ivars Viļums, 1957.g., P/A “Līvi” ūdens apgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs.

PROGRAMMA

PAR GODPRĀTU UN TĪRU SIRDSAPZIŅU

Ikšķiles novada domes pamatmērķis – izveidot labvēlīgus un drošus dzīves apstākļus saviem iedzīvotājiem.
Galvenie uzdevumi:
– LR likumdošanas prasību un atklātuma nodrošināšana pašvaldības darbā;
– svarīgākos domes lēmumu projektus nodot sabiedriskai apspriešanai, iesaistot šajā procesā sabiedriskās organizācijas;
– iesaistīt sabiedrību novada infrastruktūras un sadzīves apstākļu uzlabošanā
– savlaicīgi izskatīt visus iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus, aktivizēt domes sadarbību ar visām novada sabiedriskajām organizācijām;
– pieņemot domes lēmumus, respektēt un saglabāt Ikšķiles novada vēsturisko mantojumu;
novada domes mājas lapā izveidot sadaļu „jautājumi un atbildes”;
– organizēt labdarības pasākumus.

ILGTERMIŅA PAMATNOSTĀDNES UN VEICAMIE PASĀKUMI

Sociālā politika un veselības aprūpe:
– sniegt materiālu palīdzību un cita veida sociālo atbalstu maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem;
– materiāli atbalstīt pensionāru sabiedrisko organizāciju „Saulgrieži”, organizējot ekskursijas Baltijas reģiona ietvaros un kultūras pasākumu apmeklēšanu;
– iesaistīt pensionārus Ikšķiles novada kultūras pasākumos un labiekārtošanas darbos;
– izskatīt Domē jautājumu par vientuļo pensionāru, kuri vecāki par 75 gadiem sociālo un veselības bezmaksas aprūpi, kā arī daļēju zāļu kompensāciju no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
– maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada skolās, organizēt bezmaksas ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs;
– PA „Līvi” nodrošināt, iespēju robežās, bezdarbniekiem piedalīties sabiedriskajos darbos.

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA:
– uzbūvēt Ikšķiles novadam atbilstošu :
– Ikšķiles vidusskolai sporta laukumu;
– pie atbilstošas ekonomiskās situācijas paredzēt uzbūvēt:
– kultūras centru;
– labiekārtotu stadionu;
– labiekārtot stacijas laukumu un tai pieguļošās teritorijas, paredzot izbūvēt automašīnu stāvvietu;
– veikt ielu apgaismojuma un gājēju ietvju izbūvi. Uzturēt atbilstošā kārtībā novada pakļautībā esošos ceļus un ielas;
– apzināt un veikt uzskaiti Ikšķiles novadā esošiem kultūras un vēstures pieminekļiem, objektiem; iespēju robežās tos iekonservēt vai restaurēt;
– labiekārtot Tīnūžu centru un vecajā skolā atvērt novadpētniecības muzeju;
– piesaistīt Eiropas investīcijas līdzekļus:
– daudzdzīvokļu mājokļu siltumefektivitātes paaugstināšanai;
– tālākai kanalizācijas un ūdensvada izbūvei.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS:
– atbalstīt pedagoģiskā personāla tālākizglītību;
– izveidot novada sadarbības padomi darbam ar izglītojamiem, kuriem ir sociālās uzvedības un sociālo apstākļu problēmas;
– sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) izstrādāt un realizēt pasākumu kopumu, lai pilnveidotu kultūras dzīvi, izveidotu Ikšķiles novadu pievilcīgu tūrismam;
– materiāli atbalstīt un reklamēt veselīgu dzīvesveidu, ik gadu vasaras un ziemas periodā organizēt novada Sporta svētkus.

SAIMNIECISKĀ UN EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
– optimizēt pašvaldības darbu racionālai līdzekļu izmantošanai;
– vietējo uzņēmēju atbalstam sociālajā dienestā izveidot Ikšķiles iedzīvotāju – darba meklētāju datu bāzi;
– atbalstīt un veicināt vietējo uzņēmējdarbību;
PA „LĪVI” izstrādāt pasākumu kopumu, lai uzlabotu komunālās saimniecības faktisko stāvokli, kā arī labiekārtotu novada infrastruktūru;
– racionāli un, ieviešot stingru kontroli, izmantot novada dabas bagātības.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
– uzlabot pašvaldības policijas darbu;
– sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izstrādāt sadarbības modeli starp Valsts un Pašvaldības policiju un Zemessardzi;
– atbalstīt novada izglītības iestāžu sadarbību ar valsts institūciju speciālistiem skolniekiem rīkotos konkursos par drošību ikdienā uz ielām, sadzīvē un pasākumos.

TUVĀKIE NEATLIEKAMIE DARBI
– novada struktūrvienību darba atskaite un darba izvērtēšana;
– novada budžeta korekciju veikšana atbilstoši ekonomiskai un sociālai situācijai;
– atvērt otro PII (bērnu dārzu) novadā;
– izbūvēt melnā seguma ceļu vecās Rīgas – Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Elkšņiem;
– nodrošināt sabiedriskā transporta kustību posmā (Ogre – Tūrkalne – Kranciems – Ceplīši – Tīnūži – Ikšķile);
– turpināt darbus pie Ikšķiles kanalizācijas, ūdensvada un attīrīšanas iekārtu izbūves;
– izveidot tirgus laukumu lauksaimniecības un amatniecības preču realizācijai, īpaši atbalstot Ikšķiles novada ražotājus;
– saglabāt dabas pamatni, pievēršot uzmanību ekoloģijas prasību ievērošanai Daugavas un Mazās Juglas aizsargjoslās.

Gods kalpot Latvijai!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s