Indulis Trapiņš un Ivars Viļums sola 2009. gada sākumā

Andris: šeit viss sarakstīts tik konkrēti un tādēļ it kā vienkārši izdarāms…

Jaunais Laiks

Indulis Trapiņš, 1961.g., SIA “AKNO” rīkotājdirektors.

Ivars Viļums, 1957.g., P/A “Līvi” ūdens apgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs.

PROGRAMMA

PAR GODPRĀTU UN TĪRU SIRDSAPZIŅU

Ikšķiles novada domes pamatmērķis – izveidot labvēlīgus un drošus dzīves apstākļus saviem iedzīvotājiem.
Galvenie uzdevumi:
– LR likumdošanas prasību un atklātuma nodrošināšana pašvaldības darbā;
– svarīgākos domes lēmumu projektus nodot sabiedriskai apspriešanai, iesaistot šajā procesā sabiedriskās organizācijas;
– iesaistīt sabiedrību novada infrastruktūras un sadzīves apstākļu uzlabošanā
– savlaicīgi izskatīt visus iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus, aktivizēt domes sadarbību ar visām novada sabiedriskajām organizācijām;
– pieņemot domes lēmumus, respektēt un saglabāt Ikšķiles novada vēsturisko mantojumu;
novada domes mājas lapā izveidot sadaļu „jautājumi un atbildes”;
– organizēt labdarības pasākumus.

ILGTERMIŅA PAMATNOSTĀDNES UN VEICAMIE PASĀKUMI

Sociālā politika un veselības aprūpe:
– sniegt materiālu palīdzību un cita veida sociālo atbalstu maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem;
– materiāli atbalstīt pensionāru sabiedrisko organizāciju „Saulgrieži”, organizējot ekskursijas Baltijas reģiona ietvaros un kultūras pasākumu apmeklēšanu;
– iesaistīt pensionārus Ikšķiles novada kultūras pasākumos un labiekārtošanas darbos;
– izskatīt Domē jautājumu par vientuļo pensionāru, kuri vecāki par 75 gadiem sociālo un veselības bezmaksas aprūpi, kā arī daļēju zāļu kompensāciju no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
– maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada skolās, organizēt bezmaksas ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs;
– PA „Līvi” nodrošināt, iespēju robežās, bezdarbniekiem piedalīties sabiedriskajos darbos.

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA:
– uzbūvēt Ikšķiles novadam atbilstošu :
– Ikšķiles vidusskolai sporta laukumu;
– pie atbilstošas ekonomiskās situācijas paredzēt uzbūvēt:
– kultūras centru;
– labiekārtotu stadionu;
– labiekārtot stacijas laukumu un tai pieguļošās teritorijas, paredzot izbūvēt automašīnu stāvvietu;
– veikt ielu apgaismojuma un gājēju ietvju izbūvi. Uzturēt atbilstošā kārtībā novada pakļautībā esošos ceļus un ielas;
– apzināt un veikt uzskaiti Ikšķiles novadā esošiem kultūras un vēstures pieminekļiem, objektiem; iespēju robežās tos iekonservēt vai restaurēt;
– labiekārtot Tīnūžu centru un vecajā skolā atvērt novadpētniecības muzeju;
– piesaistīt Eiropas investīcijas līdzekļus:
– daudzdzīvokļu mājokļu siltumefektivitātes paaugstināšanai;
– tālākai kanalizācijas un ūdensvada izbūvei.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS:
– atbalstīt pedagoģiskā personāla tālākizglītību;
– izveidot novada sadarbības padomi darbam ar izglītojamiem, kuriem ir sociālās uzvedības un sociālo apstākļu problēmas;
– sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) izstrādāt un realizēt pasākumu kopumu, lai pilnveidotu kultūras dzīvi, izveidotu Ikšķiles novadu pievilcīgu tūrismam;
– materiāli atbalstīt un reklamēt veselīgu dzīvesveidu, ik gadu vasaras un ziemas periodā organizēt novada Sporta svētkus.

SAIMNIECISKĀ UN EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
– optimizēt pašvaldības darbu racionālai līdzekļu izmantošanai;
– vietējo uzņēmēju atbalstam sociālajā dienestā izveidot Ikšķiles iedzīvotāju – darba meklētāju datu bāzi;
– atbalstīt un veicināt vietējo uzņēmējdarbību;
PA „LĪVI” izstrādāt pasākumu kopumu, lai uzlabotu komunālās saimniecības faktisko stāvokli, kā arī labiekārtotu novada infrastruktūru;
– racionāli un, ieviešot stingru kontroli, izmantot novada dabas bagātības.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
– uzlabot pašvaldības policijas darbu;
– sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izstrādāt sadarbības modeli starp Valsts un Pašvaldības policiju un Zemessardzi;
– atbalstīt novada izglītības iestāžu sadarbību ar valsts institūciju speciālistiem skolniekiem rīkotos konkursos par drošību ikdienā uz ielām, sadzīvē un pasākumos.

TUVĀKIE NEATLIEKAMIE DARBI
– novada struktūrvienību darba atskaite un darba izvērtēšana;
– novada budžeta korekciju veikšana atbilstoši ekonomiskai un sociālai situācijai;
– atvērt otro PII (bērnu dārzu) novadā;
– izbūvēt melnā seguma ceļu vecās Rīgas – Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Elkšņiem;
– nodrošināt sabiedriskā transporta kustību posmā (Ogre – Tūrkalne – Kranciems – Ceplīši – Tīnūži – Ikšķile);
– turpināt darbus pie Ikšķiles kanalizācijas, ūdensvada un attīrīšanas iekārtu izbūves;
– izveidot tirgus laukumu lauksaimniecības un amatniecības preču realizācijai, īpaši atbalstot Ikšķiles novada ražotājus;
– saglabāt dabas pamatni, pievēršot uzmanību ekoloģijas prasību ievērošanai Daugavas un Mazās Juglas aizsargjoslās.

Gods kalpot Latvijai!

Skolas ielas atpūtas laukumi 2

Ikskile.com 2010. gada 7. martā publicēts raksts “Skolas ielas atpūtas laukumi” jeb Ikšķiles Domes lēmums par detālplānojum izstrādes uzsākšanu Skolas ielas atpūtas laukumiem un centra apbūves piebrauktuvēm. Publicētajā lēmumā minēti pielikumi – grafiskais (attēls pie raksta) un otrais – apstiprinātais darba uzdevums. Par darba uzdevumu šis stāsts.

Domes 24. februāra sēdes darba kārtība

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai.

“Ikšķiles Vēstis” martā:

“Domes sēdē deputāti izskatīja 45 darba kārtības jautājumus:
nolēma uzsākt:
–    detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” teritorijas daļai un apstiprināt darba uzdevumu.”

Ielu tirdzniecības vieta

Visiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kādēļ novada budžeta nauda tiek ieguldīta detālplāna izstrādē. Lieki teikt, ka Skolas ielas māju iedzīvotāji noteikti vēlas zināt ne tikai pamatojumu, bet arī plāna detaļas.

Tā kā manās rokās ir nonācis deputātu lemšanai izsniegtais lēmuma projekts, tajā atrodams arī DARBA UZDEVUMS detālplānojuma izstrādāšanai (2. pielikums). Jādomā, ka šis ir oficiālais dokuments, kas ir pamats līguma slēgšanai ar izpildītāju. Izlaižot visu tehnisko informāciju, atsauces uz normatīvajiem aktiem un kopēšanas kļūdu 3. punktā, stāv rakstīts, ka detālplānojuma izstrādes uzdevums ir ielu tirdzniecības vietas, autostāvvietas, labiekārtojumu un inženierkomunikācijas tīklu plānot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lasot visus šos formulējumus, es netieku gudrs. Visi minēti objekti dabā šeit jau ir – gan tirdzniecības vietas, gan autostāvvietas, inženierkomunikācijas un pat labiekārtojums (plānā ietvertajā teritorijā ir viens soliņš). Vēl šajā teritorijā šodien dabā eksistē 2 sporta būves – vasarā labi, bet ne pilnīgi noslogots atklātais tenisa korts un lielais sporta laukums, kuram pirms dažiem gadiem demontēts žogs un uzstādīts viens basketbola grozs. Kāds būs šo sporta būvju liktenis, ja tās nav minētas darba uzdevumā?

Lielais sporta laukums bez žoga

Domes lēmuma projektā ir atsauce uz izpilddirektora G.Kurmja iesniegumu par detālplānojuma izstrādes ierosināšanu ielu tirdzniecības vietas un autostāvvietas ierīkošanai.

Viss šis garais ievads nav piekasīšanās. Es centos sameklēt atbildi uz savu jautājumu, bet diemžēl neizdevās. Aicinājums ir pavisam konkrēts:

Kurmja kungs! Lūdzu, publicējiet savu iesniegumu Domei un/vai plašāku plānoto vides sakārtošanas ideju aprakstu.

Mēs, vietējie iedzīvotāji, to ļoti atbildīgi izpētīsim un iesniegsim savus priekšlikumus, ja tādi radīsies.  Ja priekšlikumi izrādīsies pieņemami, tos būs vieglāk iekļaut vēl nepabeigtā projektā – gatavos mainīt parasti nav ne laika, ne arī motivācijas. Par neiekļautajiem varēsim diskutēt sabiedriskās apspriešanas ietvaros, un jums jau iepriekš būs iespēja sagatavot atteikuma pamatojumu.

Tenisa korts, soliņš, paklāju stends

Nav šaubu, ka labiekārtošana šajā teritorijā ir vajadzīga un iedzīvotāji to atbalsta. Ja sadarbība tiks uzsākta projekta sākumā, tad beigās nebūs nekādas vajadzības runāt par “dāvināta zirga zobu neskatīšanos”.

Kur meklēt pagājušās ziemas dzelteno sniegu?

Pirmais sniegs vienmēr ir svētki. Tas izgaismo tumšo rudens ainavu, iepriecina lielus un mazus. Otrais sniegs iepriecina  tikai bērnus un slēpotājus. Bet pēdējais sniegs vairs nepatīk nevienam, jo tas pilsētā bieži ir ļoti dzeltens. Dzeltenais sniegs nav labs, tādēļ gādīgi vecāki bērniem māca: “Neēd sniegu! Nekad neēd dzelteno sniegu!!”

Pienāk pavasaris un dzeltenais sniegs pazūd. Man nekad nav bijusi liela interese par to, kur paliek pērnais sniegs. Arī dzeltenais sniegs. Tomēr noteiktas asociācijas nevilšus rodas, kad jāmeklē vienkārša atbilde uz bērnudārznieka jautājumu: “Kāpēc vannā šodien ūdens čuru krāsā?”

Kā jau cītīgākie lasītāji pamanījuši, es mēdzu fotografēt visu, ko redzu. Dažreiz skaisti, dažreiz interesanti, dažreiz … tikai faktu fiksēšana.  Dzeltenais ūdens manā foto arhīvā ir 2008. gada decembrī, 2009. gada decembrī, 2010. gada februārī. Tās visas ir brīvdienas – veļas un vannas dienas! No ilggadīgiem Ikšķiles iedzīvotājiem esmu dzirdējis, ka šis ūdens tiek lietots arī dzeršanai – bez filtrēšanas un vārīšanas. Pats gan tā nedaru, tādēļ par garšas īpašību izmaiņām komentārus sniegt nevaru.

Ko gan cenšas panākt Ikšķiles pašvaldības aģentūra “Līvi”? Vai tautu sagatavo svinīgai eiroprojekta palaišanai, lūk, mēs jums tīru ūdeni sagādājām?

Vai ūdens saimniecības vadītājs un deputāts Viļuma kungs varētu sniegt kādu racionālu skaidrojumu regulārai sistēmas pieskalošanai ar pērnā gada dzeltenā sniega ūdeņiem, kas šogad sākuši arī smirdēt?

Ikšķile – dārzu pilsēta

P8210003Labs sapnis. Ir arī pirmais mēģinājums. Pretī Maximai, tieši blakus mūsu pilsētas saulesbrāļu bāzei – soliņam, izveidota liela dobe. Skaisti. Ja pieiet klāt, patiešām var novērtēt. Diemžēl man ir aizdomas, ka to reti kurš pamanīs, jo reljefa nelielā ieliekuma dēļ dobe it kā iegrimst zālājā. Nu, ideāla nulle izdodas tikai neko nedarot.

Mani gan nedaudz izbrīnīja dobes izveidošana gadiem augušā zālājā. Agrāk kopta un veidota tika dobe pie vecā tirdzniecības centra. Laikam jau īpašuma tiesības un visādi citādi svarīgi faktori neļauj ieguldīt privātā dobē pašā pilsētas “acī”, tādēļ skaistums tiek veidots kaut kur tuvumā.

Varbūt vajag privātīpašniekus aicināt iesaistīties pilsētas centra veidošanā? Ja vecās dobes veidošanai un uzturēšanai nepietiek resursu, lai tad ņem tos augus ārā un iesēj zāli. Tās uzturēšana arī prasa ieguldījumu, tomēr ir ievērojami vienkāršāka.

P8210015Manuprāt gan lietderīgāk tomēr ķerties klāt pašvaldības saistošo noteikumu izstrādei ne tikai par vairāk vai mazāk koptām dobēm, bet arī par krūmiem ielu malās un arī nepļautiem zālājiem sētās. Izstrādes laikā arī vienosimies, ko mēs saprotam ar “dārzu pilsētu”, cik gara zāle sētā iedzīvotājiem ir nepieciešami zaļumam, kādi krūmāji publiskajā vidē ir vajadzīgi un netraucē, piemēram, drošas satiksmes infrastruktūras veidošanai. Pie reizes tiksim skaidrībā ar krūmos ieaugušiem apbūves gabaliem un žurku midzeņiem svētajā privātīpašumā.

Vairāk attēlu šeit

Publikācija Ikskile.com

Telpas Ikšķiles bērniem ir!

Vēl nesen – “treknajos gados” – Ikšķiles vadoņi bija atvēzējušies Kultūras kalnam, bez jebkāda plāna tā racionālai izmantošanai.  Šodien Ikšķilē jau apritē ir saprātīgāki risinājumi – tiek meklētas konkrētiem projektiem piemērotas telpas. Un jāsaka, ka iespējas pilsētas vajadzību apmierināšanai ir ļoti labas.

Vecais tirdzniecības centrs - jauna iespēja

Vecais tirdzniecības centrs - jauna iespēja

Vēl tikai gadu atpakaļ Ikšķilē bija liela rosība dažādās vecās, jaunās un pavisam jaunās komerctelpās. Pašlaik vecais tirdzniecības centrs ir tukšs – “IKI” izplešanās plāni apturēti, konkurences cīņu ar “Maximu” nav izturējis “Stūra veikals”, arī daudzdzīvokļu māju kvartāla modernizētais kiosks “Ilma” pārtraucis darbību.

Kas Ikšķiles pilsētai un novadam šodien vajadzīgs? Bērnudārzs, jauniešu centrs, mākslas studija, pieejamāka un daudzfunkcionālāka bibliotēka un doktorāts. Esmu pārliecināts, ka šobrīd ar aktīvu un mērķtiecīgu rīcību par saprātīgu cenu var iegūt nomā piemērotas platības visām šīm vajadzībām. Domāju, ka visi brīvo telpu īpašnieki šodien būtu priecīgi par 5 gadu nomas līgumiem ar fiksētu nomas maksu.

Mans priekšlikums pārdomām būtu sekojošs.

1. Bērnudārzs domes ēkā – vecajā bērnudārza ēkā.

2. Dome un doktorāts uz veco tirdzniecības centru.

3. Bibliotēka,  jauniešu centrs un municipālā policija – Stūra veikala ēkā.

4. Mākslas projekti vairāk saistīti ar šo projektu virzītājiem, jo viņi ar domi nav saistīti ar darba līgumiem. Ja piemērotākās ir telpas Zaļajās pļavās, tad arī tās var nomāt.

Stūra veikals gaida nomnieku

Stūra veikals gaida nomnieku

Es apzināti nepieminu Ikšķiles Kultūras biedrības namu. Tā turpmākā attīstība kopā ar estrādi ir plašāks jautājums, kur pirmkārt jāvienojas īpašniekiem un pašvaldībai. Mans personīgais viedoklis – šīs ēkas renovēšana nav lietderīga, jo ar atjaunošanu nav iespējams efektīvi izmanot zemes gabalu un radīt organisku sasaisti ar estrādi.

Esmu pārliecināts, ka pašvaldībai ir visu objektu īpašnieku kontaktinformācija.

Ja šo lasa objektu īpašnieki, tad publicējiet savu piedāvājumu (vismaz ielieciet logā paziņojumu!), lai pašvaldībai “informācijas trūkuma dēļ” nebūtu jātērē laiks un resursi izpētei un nereālai celtniecībai dažādos attālos novada centros.

Veiksmīgu nedēļu, Ikšķile!

P.S. Tīnūžu Tautas namā un apkārtējās ēkās vietām vajadzētu pietikt visām nodarbībām. Protams, tās vajag arī finansēt, bet tas jau cits stāsts.

Vairāk attēlu šeit

Publikācija Ikskile.com šeit

Deja vu 2009. Riekstu ielā vēlreiz asfalts

P71200662008.gada rudenī man bija daudz brīva laika un ar interesi to veltīju apkārtnes izpētei. Īstenības noskaidrošanai un fiksēšanai. Savus vērojumus esmu nodevis Ikšķiles novada iedzīvotāju izvērtēšanai. Atļaušos atgādināt:

Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā
Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā II. Potenciāli nāvējošs eksperiments
Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā III. Riekstu iela
Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā IV. Ietves
Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā V. Detālplānojums Skolas ielas kvartālam
Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā VI. Ziemas triecienceltnes

2009.gada 12.jūlijā, svētdienā, Riekstu iela tiek atkātorti asfaltēta.

Kas mainījies šajā laikā? No darba aizgājis izpilddirektors Karpovs. Pārējais palicis kā bija – kā Jānis Rudzītis, tā būvuzraugs un darbu kvalitāte. Kādēļ pilsētas teritorijā ielas segumu nevar izveidot vienā sezonā? Kas maksā par darbu brīvdienā? Un pats galvenais – šis objekts atkal neatbilst Ikšķiles Apbūves noteikumiem.

”Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm.”

Apskatiet attēlus vai aizejiet uz Riekstu ielu paši. Šī objekta patiesajam uzraugam tiek pirkta pašvaldības mašīna, bet vajadzētu uzdāvināt divriteni. Varbūt kādreiz lai pabraukā ar bērnu ratiņiem vai pat ratiņkrēslu?

Pirmpublikācija un komentāri Ikskile.com

Kas ierobežo informācijas pieejamību Ikšķiles novadā?

Katrs cilvēks, kas nonāk virtuālajā pasaulē, sastopas aci pret aci ar milzīgu informācijas apjomu. Tomēr gudri ļaudis jau senos laikos bibliotēkām veidoja katalogus, bet internetā tādi ir meklēšanas roboti jeb vienkārši – meklētāji.

Mūsu Ikšķiles novada plašumos ir tikai dažas interneta lapas, kuras ir saistītas ar Ikšķiles novada pašvaldību un sabiedrisko dzīvi. Par Ikšķiles novada domi un tās iestādēm oficiālo informāciju sniedz tikai viena lapa – www.ikskile.lv. Diemžēl tās uzbūve ir neērta lietotājiem, tai nav izstrādāts struktūras attēlojums un katalogs. Tik pierastās meklētāja funkcijas lapā nav vispār. Tomēr to varētu atrisināt visu redzošie interneta meklētāji.

Man personīgi ir radušās ļoti ļaunas aizdomas, ka informācijas nepieejamība Ikšķiles novadā nav neprofesionālas rīcības rezultāts. Ikšķiles novada lapa ir ļoti “profesionāli” sagatavota tam uzdevumam, kas tai veicams – izpildīt likuma prasības, bet netraucēt valdošo sakārtoto dzīvi. Ikskile.lv ir apzināta noslēgta meklēšanas robotiem!

Visu rakstu un komentārus http://www.ikskile.com lasiet šeit