Par Ikšķiles novada vīziju (2009. gads)

Ikšķiles novada vīzija ir viena iedzīvotāja rakstu darbs, kurš radies uz daudzu iedzīvotāju viedokļu pamata – sarunās un anketās sniegtā informācija. Tas nozīmē, ka labās idejas ir no iedzīvotājiem, bet atbildība par secinājumiem un piedāvātajiem risinājumiem – vīzijas autoram.

Laipni lūgti pievienot savus komentārus un viedokļus.

Ja Jūs uzskatāt, ka kāda sadaļa (Kategorijas) rakstāma pavisam citādi, rakstiet un sūtiet. Tiks publicēts ar autora vārdu vai konfidenciāli, ja tāda būs vēlēšanās.

Lūdzu ievērot sadaļu struktūru, jo, lai to mainītu, nāksies mani pārliecināt. Tas nav viegli, bet ir iespējams. Jaunu sadaļu vajadzības gadījumā gan atvērt varēs daudz vieglāk. Arī garus “ūdensgabalus” vēlams “apžāvēt” pašam raksta autoram, jo īsinot man ir tieksme rediģēt.

Šis ir brīvā laika projekts, tādēļ atbildes uz jautājumiem var saņemt vēlāk, arī nākošajā dienā.

Lai jauka katra šodiena, jo vakardienas vairs nav, bet rītdiena ir tikai optimistisks pieņēmums.

Ar cieņu,

Andris Doveiks

 

2009. gads !!!

Vīzija. Novada pārvalde

Novada pārvalde kļūs pieejamāka iedzīvotājiem. Visa informācija būs atklāta un pieejama internetā un pietiekamas pamatinformācijas apjomā laikrakstā.

Gan programmu, gan atsevišķu projektu sagatavošanā tiks iesaistīti visi aktīvie iedzīvotāji. Sabiedriskās apspriešanas būs patiesi atklātas – visiem iedzīvotājiem pieejamā laikā un vietā, ar kvalitatīvu iepriekšēju informāciju un iespēju runāt ar speciālistiem. Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, novada pārvalde veicinās iedzīvotāju biedrošanos gan pēc interesēm, gan teritoriāli.

Pašvaldībai tuvāko 2–3 gadu laikā jāievieš kvalitātes pārvaldības sistēma, kuras galvenais kritērijs ir klientu – iedzīvotāju apmierinātība. Šo apmierinātību mērīs gan kā subjektīvu attieksmi, gan kā objektīvu pašvaldības nodrošināto pakalpojumu izmantošanas pieaugumu, iedzīvotāju skaita pieaugumu, pozitīvu nekustamā īpašuma cenu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamiku u.c.

Novada domes darbinieku darba pienākumi tiks formulēti kā atbildība par noteiktām jomām. Šāda pieeja nodrošinās augstāku motivāciju un labākas kontroles iespējas. Kā no domes vadības, tā no sabiedrības puses.

Novada domes pozīcija un opozīcija konstruktīvi sadarbojas iedzīvotāju interesēs. Būtisku atšķirīgu viedokļu izšķiršanai pašvaldība izmanto iedzīvotāju aptaujas un pašvaldības referendumus.

 

Vīzija. Komunālā saimniecība

Ikšķiles novadā visus komunālās saimniecības darbus pārvalda PA “Līvi”, t.sk. ceļu būvi, infrastruktūras objektu uzturēšanu un vides sakopšanu. Aģentūras darbība tiek sakārtota atbilstoši kvalitātes pārvaldības standartiem.

Aģentūras ietvaros tiks nodalīta pašvaldības funkcijas (vides un infrastruktūras uzturēšana) un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana. Lai apsaimniekošanas pakalpojumi atbilstu iedzīvotāju vajadzībām, pašvaldība nodrošinās dzīvokļu īpašnieku sabiedrību organizēšanu, sniedzot juridisko un tehnisko atbalstu.

Infrastruktūras objektos tiek veikti kapitālieguldījumi, lai nodrošinātu zemas ekspluatācijas izmaksas un zudumus, kā arī augstu drošību un ekoloģisko kvalitāti.

Atkritumu apsaimniekošanā pašvaldība nodrošina visu mājsaimniecību iesaistīšanu atkritumu savākšanā, organizē dalīto atkritumu savākšanu un sabiedrības izglītošanu šajā jomā.

Pašvaldība motivē un iesaista iedzīvotājus brīvprātīgā vides sakopšanā, uzturēšanā un jaunu objektu veidošanā. Talkas kļūst par Ikšķiles novada iedzīvotāju sadarbības, organizētības un jaunrades simbolu.

Pašvaldības aģentūra palīdz risināt iedzīvotāju problēmas ar visiem infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem novadā, t.sk. veicinot attīstības projektus.

 

Vīzija. Tirdzniecība un pakalpojumi

Pašvaldība tiešā veidā nenodarbojas ar tirdzniecību un patēriņa pakalpojumu sniegšanu, tomēr pašvaldība rūpējas par patērētāju tiesību aizsardzību, servisa kvalitāti un veicina veselīgu konkurenci. Pašvaldība veicina pakalpojumu pieejamību attālu reģionu iedzīvotājiem, galvenokārt, ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu.

Pašvaldība sakārtos tirdzniecības vietas novada zemnieku saimniecību un mazdārziņu produkcijas tirdzniecībai Ikšķilē.

Pašvaldība īpašu uzmanību pievērsīs ierobežotas pieejamības preču tirdzniecībai, piemēram, alkoholam un tabakai. Tiks realizēts tāds tirdzniecības uzņēmumu motivēšanas modelis, kas veicinās alkohola un tabakas atsevišķu tirdzniecību vai atteikšanos no to tirdzniecības vispār.

 

Vīzija. Satiksmes infrastruktūra

Satiksmes infrastruktūras pamatā ir satiksmes plūsmu shēma, kurā izdalītas maģistrālās ceļi, vietējie ceļi un iekškvartālu ceļi. Šo shēmu izstrādā, pamatojoties uz reālās autotransporta, gājēju un velosipēdistu plūsmas mērījumiem un modelējot situācijas izmaiņas teritorijas attīstības kontekstā.

Ikšķiles novads ir cilvēku dzīvas telpa, tādēļ jebkurš ieguldījums satiksmes uzlabošanā notiek tikai tad, ja tas noteikto prioritāšu secībā iekļaujās kopējā transporta shēmā un sasniedz prasītos cilvēku drošības standartus. Atbilstības noteikšanai veicami izpētes darbi un to rezultāti publiskojami pirms projektu realizācijas.

Maģistrālajos ceļos pilsētā un starp novada centriem jāparedz autotransporta un gājēju/velobraucēju plūsmas atdalīšana. Atsevišķu gājēju/velobraucēju ceļu izveidošana risināma kopā ar tūrisma maršrutu izstrādi.

Vietējās nozīmes ceļos (kvartālu ielas, lauku ceļi) vēlams nodrošināt gājēju/velobraucēju ceļu iezīmēšanu. Uz šiem ceļiem lielāka nozīme ir pārredzamībai un autotransporta kustības ātrumu ierobežošanai.

Iekškvartālu ceļos un teritorijās aktīvi jāizmanto dzīvojamās zonas satiksmes risinājumi – ceļa zīmes, autotransporta ātruma aktīva ierobežošana un regulāra kontrole.

Satiksmes infrastruktūrā nozīmīga loma jāatvēl iedzīvotājiem ērtam un drošam “park and ride” risinājumam pie dzelzsceļa stacijas. Tas nodrošina mobilitāti novadā, kā arī ekonomisku un ekoloģisku risinājumu novada iedzīvotājiem. Plaša stāvvieta pilsētas teritorijā būtu arī efektīvs ieguldījums transporta novietošanai lielo pasākumu laikā.

 

Vīzija. Sabiedriskais transports

Pašvaldība nodrošina sabiedrisko transportu novada teritorijā, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu pieejami pašvaldības pakalpojumi, starppilsētu satiksme, tirdzniecības un pakalpojumu serviss.

Sabiedriskā transporta mērķauditorija dalāma trīs grupās. Skolēni un novada teritorijā strādājošie, ārpus novada strādājošie un studējošie, ģimenes ar maziem bērniem un pensionāri. Katrai no šīm grupām ir atšķirīgi pārvietošanās grafiki.

Lai nodrošinātu efektīvu sabiedriskā transporta darbību, transporta grafiks tiks saskaņots ar izglītības iestāžu, interešu un sporta nodarbību, medicīnas pakalpojumu un pašvaldības institūciju darba laikiem. Pašvaldība aktīvi iesaistīsies starppilsētu satiksmes pieejamības jautājumu risināšanā.

 

Vīzija. Kultūra

Ikšķiles novadā pašvaldības atbalstītā kultūras joma ir novada iedzīvotājus vienojošu vērtību kopšana un attīstīšana un atsevišķu indivīdu un grupu nodarbības, kas veicina garīgo un fizisko veselību un attīstību. Brīvā laika un izklaides pasākumiem ir nozīmīga loma kultūras vērtību un nodarbību popularizēšanā.

Ikšķiles novadam tiks apzināts kultūras vērtību mantojums – arhitektūras un dabas pieminekļi, vēsturiskie notikumi, cilvēki. Būtiska loma šajā procesā tiks piešķirta jauniešu iesaistīšanai gan izpētes, gan atjaunošanas darbos, sniedzot materiālo atbalstu un motivāciju.

Vienotu vērtību trūkums rada atsvešinātību starp novada centru iedzīvotājiem un bremzē jaunpienācēju integrēšanos. Pašlaik par Ikšķiles pilsētas arhitektūras simboliem var saukt trīs objektus – Meinarda baznīcas drupas, Jauno baznīcu un estrādi. Tomēr informācija par šiem objektiem Ikšķiles informatīvajā telpā ir skopa. Informācijas par pārējā novada vērtībām ir vēl mazāk. Lielas iespējas patriotiskajā audzināšanā un novada kultūras mantojuma veidošanā ir Pirmā pasaules kara fortifikāciju izpēte un atjaunošana, līdzīgi kā Ložmetējkalnā. Attīstības impulsu sniegs novada konkursi par vēsturisku objektu, notikumu un cilvēku meklēšanu, izpēti un aprakstīšanu.

Pašvaldība sadarbosies ar rīkotājiem Latvijas mēroga pasākumu veidošanā, ar to veicinot Ikšķiles novada atpazīstamību.

Kultūras nodarbības ietver māksliniecisko pašdarbību, dažādu interešu kopu un biedrību darbību. Mākslinieciskā pašdarbība ietver muzicēšanu, dejošanu, tēlotāju mākslu, teātru un literatūras studiju darbību. Pašvaldība, balstoties uz pastāvošajām aktivitātēm un izpētītu iedzīvotāju pieprasījumu, izstrādā ilgtermiņa kultūras programmu. Programmas mērķis ir nodrošināt kultūras nodarbības ar telpām, iespēju robežās segt tehniskos un administratīvos izdevumus, kā arī nodrošināt motivācijas programmas, t.sk. piemēram, dalību Dziesmu svētkos vai citos pasākumos ārpus Ikšķiles novada.

Būtiska loma Ikšķiles novada attīstībā pieškirama interešu grupu un biedrību attīstībai. Šo grupu un biedrību uzdevums ir palīdzēt realizēt savas intereses, vienlaicīgi esot svarīgam pašvaldības sadarbības partnerim iedzīvotāju vajadzību izpētas periodā un apstiprināto projektu realizēšanā. Kā kultūras joma biedrības attīstāmas tādēļ, ka spēja sadarboties ir būtiska sabiedrības attīstības pakāpes pazīme, bet dažādās kultūras aktivitātes ir labs treniņu lauks.

Kultūras centra būvniecība vai esošo telpu attīstības iespēja tiks izvērtēta kultūras programmas izstrādes procesā. Prioritāte ir reālo kultūras norišu nodrošināšana. Kapitālie ieguldījumi būvniecībā tiks veikti, kad tie būs pamatoti ar visu novada kultūras norisēm piemēroto telpu inventarizāciju un noslodzes grafikiem. Uzņemoties saistības daudzu miljonu apmērā, pašvaldība rīkos iedzīvotāju aptauju par projekta nepieciešamību un konkrēto risinājumu.

Pašvaldība kolektīviem un biedrībām sniegs juridisko un tehnisko atbalstu sponsoru piesaistīšanai un likumdošanas noteikto atvieglojumu saņemšanai.

 

Vīzija. Izglītība

Pašvaldība uzņemsies reālu atbildību par savu iedzīvotāju bērniem laikā, kad iedzīvotāji ar savu darbu un nodokļiem pelnīs algu pašvaldības deputātiem, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Ikšķiles novads būs draudzīgs ģimenēm ar maziem bērniem, nodrošinot bērnudārza pieejamību visā novada teritorijā. Bērniem tiks piedāvāta interešu izglītība bērnudārzā, tiks veicināta arī privātā iniciatīva piedāvājuma klāsta paplašināšanai.

Ikšķiles vidusskola kļūs par ģimnāziju, kuras absolventi lielā skaitā mācīsies Latvijas un ārzemju augstskolās. Atbilstošs mācību līmenis tiks nodrošināts visās novada sākuma un pamatskolās.

Ikšķiles pašvaldība izveidos jauniešu attīstību motivējošu vidi, kurā visi jaunieši līdz 20 gadu vecumam iestāsies augstskolās vai būs ieguvuši profesionālo izglītību.

Bērniem, skolēniem un jauniešiem tiks nodrošināts plašs un kvalitatīvs izglītojošo, kultūras un sporta nodarbību klāsts. No mācībām un nodarbībām brīvajā laikā skolēniem tiks nodrošināta kvalitatīva telpa un uzraudzība – jauniešu centrs.

Skolotājiem būs vislabākie apstākļi darbam, atbalsts tālākizglītībai un progresīvs atalgojums. Darbs tiks vērtēts gan ikdienas procesā, gan pēc rezultātiem. Dažādo interešu nodarbību veidošanā tiks iesaistīti gan nozaru profesionāļi un skolotāji, gan novada iestāžu vadītāji un darbinieki, gan komersanti un brīvprātīgie.

Kā būtisks izglītības pieejamības faktors, skolēnu transports tiks plānots atbilstoši skolēnu nodarbību laikiem.

Izglītības jomā tiks nodrošināts piedāvājums visām vecuma grupām – gan pieaugušo tālākizglītībai un interešu izglītībai, gan vecāku cilvēku integrēšanai mūsdienu informācijas tehnoloģiju pasaulē.

Patriotiskās izglītības un audzināšanas vadlīnija Ikšķiles novadā būs visu paaudžu un dažādu interešu grupu iesaistīšana novada attīstības plānošanā un plānu realizēšanā.

 

Vīzija. Uzņēmējdarbības vide

Ikšķiles novada pamatfunkcija ir dzīvojamais rajons. Ikšķiles novadā un tā robežu tiešā tuvumā pašpārvalde nepieļaus videi nedraudzīgu vai riskantu objektu būvniecību. Šo pasākumu ietvaros pašvaldība izvērtēs arī tranzīta koridoru ietekmi uz vidi un radīto risku un rūpēsies par to ierobežošanu un samazināšanu nākotnē.

Ikšķiles novadā tiks veicināta esošo ražošanas zonu attīstība, īpaši atbalstot nozares ar augstu pievienoto vērtību un uz vietējo izejvielu bāzi balstītās.

Pašvaldība veicinās ar zemes apstrādi saistīto ražošanu – lauksaimniecību, mežistrādi, zemes dzīļu apguvi. Visi procesi tiks virzīti likumīgi, atklāti un nepieļaujot risku apkārtējai videi, cilvēkiem un īpašumiem.

Īpaša loma tiks atvēlēta tādām nozarēm, kas nodrošina ērtības novada iedzīvotājiem un vienlaicīgi piesaista ārējos klientus. Aktīvais tūrisms, sporta un atpūtas centri, kvalitatīvi veselības pakalpojumi

 

Vīzija. Nodarbinātība

Pašvaldība piedalīsies darba tirgus veidošanā, sniedzot informatīvu atbalstu vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pašvaldība atbalstīs vietējās darba biržas veidošanu.

Ikšķiles novada pašvaldība rūpēsies par darba likumdošanas ievērošanu visos novada uzņēmumos. Tiks izstrādāta komersantu motivācijas sistēma, kas veicinās novada iedzīvotāju nodarbināšanu.

 

Vīzija. Sociālā drošība

Sociālās drošības pamatā būs pašvaldības reāla ieinteresētība katra novada iedzīvotājā, izprotot novada kopējos panākumus kā indivīdu panākumu kopumu.

Sociālās jomas darbinieki aktīvi sadarbosies ar skolu, pašvaldības policiju, ģimenes ārstiem un iedzīvotājiem, lai savlaicīgi identificētu bērnu, ģimeņu un vientuļo cilvēku dzīves kvalitātes riskus. Pašvaldības sociālie darbinieki būs atbildīgi par situāciju un tiks motivēti nodrošināt vislabākos risinājumus.

Sociālās integrācijas ietvaros tiks plānots un realizēts darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām, nodrošinot informēšanu un apmācību.

 

Vīzija. Sports

Sporta nozare pašvaldībā ir cilvēku fiziski aktīva dzīvesveida atbalstīšana visās vecumu grupās.

Bērnudārza un skolas vecuma bērniem tiks nodrošināts treniņu darbs ar vecumam atbilstošu un profesionālu apmācību, fizisko slodzi un veselības uzraudzību. Šajā grupā mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu, lai katram, ieguldot atbilstošu darbu, būtu iespēja sasniegt augstu līmeni. Lai stimulētu attīstību un novērtētu sasniegumu līmeni, pašvaldība nodrošinās sportistu līdzdalību Latvijas mēroga sacensībās.

Pieaugušo sporta attīstībai pašvaldība uztur un veido sporta bāzes, atbilstoši, pirmkārt, bērnu sporta vajadzībām un budžeta iespējām. Pašvaldība nodrošina organizatorisko darbu sporta aktivitāšu saskaņošanā un reklamēšanā, kā arī iedzīvotāju vajadzību izpētē, un piedāvā iedzīvotājiem apspriešanai sporta nozares attīstības projektus.

Pašvaldība komandām un individuāliem sportistiem sniegs juridisko un tehnisko atbalstu sponsoru piesaistīšanai un likumdošanas noteikto atvieglojumu saņemšanai.

Būtiska sporta nozares sastāvdaļa Ikšķiles novadā būs aktīvam dzīvesveidam piemērota vide. Visos novada centros tiks veidoti bērnu aktivitāšu laukumi, vingrošanas un sporta spēļu laukumi. Vasaras sezonā pašvaldība nodrošinās sporta spēļu turnīru organizēšanu, atbalstīs lokālo komandu veidošanu un sagatavošanu. Visa gada laikā pašvaldība atbalstīs biedrību organizētus pasākumus visām vecuma grupām.

Gājēju un velobraucēju celiņi – tūrisma maršruti. To izveidē tiks piesaistīti privātā biznesa pārstāvji, galvenokārt, zemju īpašnieki maršrutu izveidošanai un tūrisma pakalpojumu sniedzēji projektu līdzfinansēšanai. Maršrutu izstrādē tiks ņemtas vērā dažādu paaudžu un interešu grupu vajadzības, īpaša uzmanība tiks veltīta arī drošības jautājumiem.

 

Vīzija. Drošība

Medicīniskās, ugunsdrošības un stihisko nelaimju novēršanai Ikšķiles novads neuztur atsevišķus dienestus, bet sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību. Pašvaldība nodrošinās kvalitatīvu ceļu tīklu un profilaktisko darbu. Šajā jomā drošības pamatā ir iedzīvotāju informētība par dienestu darbību. Tas nodrošinās pareizu rīcību katrā ārkārtas gadījumā, ietaupot laiku.

Sagaidot daļas sabiedrības dzīves līmeņa pasliktināšanos un kriminogēno risku pieaugumu, pašvaldība rosinās un atbalstīs teritoriālo (kaimiņu) tīklu veidošanu. Vienmēr pieejama pašvaldības policija būs iedzīvotāju galvenais sadarbības partneris. Pašvaldības policija būs aktīvs jaunatnes izglītības un brīvā laika organizators, tādējādi iegūstot ciešu kontaktu ar jauniešu auditoriju.

Narkotiku, kā arī alkohola un tabakas, pieejamību ierobežošanai tiks veicināta iedzīvotāju aktivitāte šo negatīvo parādību apkarošanā. Kopā ar represīviem un profilaktiskiem pasākumiem, tiks attīstīts veselīga un saprātīga dzīvesveida zīmols. Ikšķiles novada jauniešu vidū populāra būs garīgai un fiziskai veselībai labvēlīga izvēle.

 

Vīzija. Veselības aprūpe

Ikšķiles novada dome plānos vides attīstību, nodrošinot labākos apstākļus veselu bērnu dzimšanai un attīstībai, kā arī veidojot labvēlīgu un motivējošu vidi bērniem ar īpašām vajadzībām. Novada vide nodrošinās arī vecāku cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām kvalitatīvai dzīvei. Ikšķiles pašvaldība veselīgu dzīvesveidu izveidos par īpašu novada zīmolu un iesaistīs tā realizēšanā visu sabiedrību.

Medicīnas pakalpojumus Ikšķiles novadā sniegs moderns doktorāts Ikšķilē. Ģimenes ārstiem tiks nodrošinās labi prakses apstākļi, kā arī pakalpojumu kvalitātei atbilstoša motivācijas sistēma.

Doktorātā būs vietas arī noteiktam skaitam speciālistu, piemēram, acu ārstam, stomatologiem utt. Speciālistu pakalpojumu klāsts tiks izstrādāts atbilstoši ģimenes ārstu rekomendācijām, lai nodrošinātu slimību profilaksi. Speciālistus piesaistīs uz noteiktu laiku.

Doktorāta pieejamības galvenais garants būs novada sabiedriskais transports, tomēr atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, ģimenes ārstu pakalpojumi noteiktos laikos tiks nodrošināti citos novada centros, piemēram, Tīnūžos un Turkalnē.

Pašvaldība risinās medicīnas pakalpojumu un medikamentu izmaksu jautājumus, veicinot apdrošināšanas polišu un atlaižu karšu lietošanas iespēju.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s